1. Domov
 2. ...
 3. Odborníci s praxou
 4. Naše oddelenia

Naše oddelenia

Čo nám naši ľudia prinášajú a čo za to získavajú? Veríme, že informácie o priestore pre rozvoj a o rozmanitosti úspechu Vám pomôžu vytvoriť si predstavu o kvalite nášho tímu a budete sa chcieť stať jeho súčasťou.

Logistika (Supply Chain)

V oblasti logistiky si môžete nájsť svoje uplatnenie v centrále v Prahe. Zoznámite sa so skladovým hospodárstvom a jeho optimalizáciou, s distribúciou produktov a budete sa podieľať na zabezpečovaní rýchlosti a flexibility dodávania tovaru zákazníkom. Pretože sa snažíme rozvíjať moderné formy spolupráce s našimi zákazníkmi, môžete sa zapojiť taktiež do projektov zameraných na optimalizáciu zásob u zákazníka.

Keď si uvedomíte, aká široká je ponuka našich výrobkov a koľko zákazníkom svoj tovar fyzicky dodávame, ľahko si viete predstaviť, ako dôležitá je pre nás skvele fungujúca logistika. Preto v tomto oddelení potrebujeme tých, ktorí sú schopní rýchlo reagovať a riešiť problémy, ale zároveň musia byť schopní prichádzať s nápadmi na ďalšie zefektívnenie našej spolupráce so zákazníkmi.

Aké skúsenosti získate?

 • vypracovanie stratégie logistiky
 • vnútropodnikové zásobovanie
 • modelovanie a optimalizácia dodávateľského reťazca
 • riadenie služieb zákazníkom
 • prognóza dopytu
 • rozvozové plánovanie
 • skladové hospodárstvo, fyzická distribúcia
 • riadenie zásob

Pokiaľ máte záujem o prácu v oblasti vývoja, výroby alebo dodávania výrobkov zákazníkom, potom nájdete svoje uplatnenie v oddelení tzv. Supply Chain Managementu, alebo vo výrobno-distribučnom managemente. Pod pojmom Supply Chain si predstavte všetky aktivity, ktoré sa vzťahujú k plánovaniu nákupu, vývoja, výroby a distribúcie našich produktov čo najefektívnejším spôsobom zákazníkom.

Financie

Ak hovoríme v Unileveri o komerčnom oddelení, máme tým na mysli oblasť financií, účtovníctva a informačných technológií.

Na ceste do managementu sa podrobne zoznámite s kľúčovými oblasťami, akými sú napr. manažérske účtovníctvo, plánovanie apod. Máte možnosť spoznať, ako funguje medzinárodná firma, a využiť tento post ako prípravu na ďalšie pozície vo vrcholovom managemente. Je to šanca naučiť sa prijímať zodpovednosť a robiť dôležité rozhodnutia.

Vaše názory budú súčasťou rozhodovania o najvýznamnejších udalostiach v živote Unileveru. Budete napríklad vypracovávať podklady pre zavedenie nového produktu, hodnotiť finančné dôsledky zmeny štruktúry výroby či investičných rozhodnutí, budeš sa zaoberať riadením likvidity, rizík či finančných tokov.

Finančný management v Unileveri je príležitosť pre absolventov s podnikateľským duchom, dobrým analytickým uvažovaním a schopnosťou prijímať zodpovednosť. Prednosťou je taktiež umenie vytvárať vlastné riešenia, dotiahnuť veci do konca aj flexibilita. Vzdelanie alebo skúsenosti v oblasti financií sú vítané, ale nie sú nutnosťou.

Aké skúsenosti získate vo finančnej oblasti?

 • vykazovanie výkonnosti, riadenie procesu plánovania obchodných a podnikateľských činností
 • podpora rozhodovania, vyhodnocovanie ad hoc
 • fúzie a akvizície
 • riešenie daňových otázok
 • vnútorná kontrola, riadenie rizík
 • účtovné operácie

Marketing

Marketing/Brand Building je v Unileveri chápaný v širšom slova zmysle. To znamená, že sa budete podieľať na podpore existujúcich značiek a vývoji nových, na vytváraní komunikačných stratégií, umiestňovaní nových značiek na trh a ich presadzovanie v štruktúre obchodných reťazcov. Úspech našich značiek spočíva v porozumení a uspokojovaní potrieb spotrebiteľov. Neoddeliteľnou súčasťou Brand Buildingu je preto taktiež výskum, ktorý umožňuje tieto potreby poznať a previesť ich do vlastností našich produktov.

Práca v marketingu neustále prináša nové pohľady na vec a vyžaduje nové nápady. Vyžaduje ale taktiež mnoho mravenčej a ťažkej práce, budete musieť robiť zložité a nákladné rozhodnutia, budete mať zodpovednosť za úspech svojej značky a jej podiel na trhu. Ide o odbor, kde sa veci rýchlo menia a kde je tvrdá konkurencia. Je to dobrá príprava pre management všeobecne. Budete úzko spolupracovať s reklamnými a PR agentúrami, hnať dopredu kreatívne myšlienky a presadzovať ich uplatnenie. Zároveň budete hrať dôležitú úlohu v rámci business tímu so svojimi kolegami z oddelenia vývoja, výskumu trhu, výroby, financií a logistiky.

Predpokladom pre dobrú prácu v marketingu je pochopenie myslenia a potrieb zákazníkov. Nestačí byť len kreatívny, veľmi dôležité sú aj dobré analytické schopnosti, umenie presadiť svoje názory, ale taktiež vytrvalosť.

Aké skúsenosti získate?

 • pochopenie myslenia a potrieb spotrebiteľa
 • vypracovanie stratégie pre jednotlivé kategórie zákazníkov
 • riadenie a rozvoj postavenia značky
 • riadenie inovácie značky
 • umenie komunikovať značku
 • vzťahy s médiami
 • marketingové činnosti
 • vzájomné vzťahy s oblasťou riadenia vzťahu so zákazníkmi

Obchod (Customer Development)

Kľúčovými zákazníkmi Unileveru sú maloobchodné reťazce spoločne s veľkoobchodníkmi, ktorí zásobujú nezávislé obchody. Pri práci v obchode tak prídete do styku so zástupcami najrôznejších profesií a odborov, a to ako v rámci Unileveru, tak predovšetkým na strane zákazníka.

Budete pracovať v neustále sa meniacom prostredí, v ktorom Vaše úvahy a plány môžu vziať behom jediného okamžiku za svoje, pretože sa zmenili podmienky na trhu. Na druhej strane môžu neočakávané zvraty priniesť nové príležitosti a Vašou úlohou bude využiť ich v prospech Unileveru. Vaša práca bude zahŕňať tvorbu plánov vzťahov so zákazníkmi, riadenie jednotlivých kategórií zákazníkov, riadenie náväznosti na dodávateľské reťazce zákazníka, uzatváranie obchodných transakcií a mnoho ďalších činností, ktoré s obchodom súvisia.

Uplatnenie môžete nájsť buď v oddelení Customer marketingu alebo v Key account managemente. Úlohou Customer marketingu je predovšetkým tvorba stratégií spolupráce s našimi zákazníkmi, komunikácia so spotrebiteľom na mieste predaja a príprava akcií na podporu predaja.

Oddelenie Key account managementu je potom zodpovedné za vzťahy s našimi kľúčovými zákazníkmi. Čaká Vás tu príprava ročných kontraktov, rokovania o konkrétnych obchodných podmienkach, ale taktiež príprava niektorých akcií na podporu predaja, zodpovednosť za prítomnosť a umiestenie našich výrobkov v predajniach a riešenie prípadných problémov.

Základným predpokladom pre úspešnosť v tejto oblasti sú komunikačné schopnosti a analytické myslenie.

Aké skúsenosti získate?

 • príspevok k firemnej stratégii a inovácii
 • vypracovanie stratégie odbytu rôznymi kanálmi
 • tvorba plánu vzťahov so zákazníkmi
 • riadenie jednotlivých kategórií zákazníkov
 • realizácia plánu vzťahov so zákazníkmi
 • vybudovanie predajní infraštruktúry a organizácia predaja
 • uzatváranie obchodných transakcií
 • riadenie vzťahu s tretími stranami

Ľudské zdroje (HR)

Unilever si uvedomuje, ako závisí úspech celej firmy na jednotlivých pracovníkoch. Kvalita a schopnosti našich zamestnancov sú pre nás najväčším bohatstvom, o ktoré sa staráme a ktoré neustále rozvíjame.

V personálnom oddelení sa preto budete venovať zamestnancom od A do Z – počínajúc získavaním a výberom pracovníkov, cez vzdelávacie programy, plánovanie individuálneho rozvoja jedinca, až po plánovanie budúceho stavu zamestnancov, zmeny v organizačnej štruktúre a zaistenie dodržovania pracovno-právnych noriem.

Pre oblasť personálneho managementu hľadáme zamestnancov, ktorí chcú a vedia pracovať s ľuďmi, majú schopnosť s nimi komunikovať a odhaľovať potenciál svojich spolupracovníkov. Výhodou sú teoretické znalosti v oblasti managementu a personalistiky. Ak teda máte predpoklady pre prácu s ľuďmi a chcete venovať svoje schopnosti starostlivosti o najdôležitejší zdroj firmy, je pre Vás personálny management tým pravým.

Aké skúsenosti získate?

 • riadenie stratégie personalistiky
 • plánovanie a rozvoj pracovných síl
 • vytváranie a pretváranie organizačnej štruktúry
 • vedenie náboru a výberu nových pracovníkov
 • vlastné vzdelávanie v oblasti managementu
 • zvyšovanie výkonnosti pracovníkov
 • vzťahy so zamestnancami
 • odmeňovanie
Na začiatok