Prejsť na Obsah

Nové záväzky spoločnosti Unilever pre našu planétu

Publikované:

Dneškom začíname plniť rad ambicióznych nových záväzkov a opatrení v boji proti zmene klímy, na ochranu a obnovu prírody a zachovanie zdrojov pre budúce generácie.

Forest river

Pred piatimi mesiacmi sa pozornosť celého sveta zamerala na chorobu Covid-19. A právom. Išlo, respektíve ide, o životy. Celosvetová pandémia však upozadila tému ešte väčšie a stále prítomné hrozby pre celú ľudskú populáciu: tému klimatickej krízy.

Všetci musíme pokračovať v začatom úsilí. Preto spoločnosť Unilever stanovila nové opatrenia a záväzky na zlepšenie prosperity planéty skrze ešte rozhodnejšie kroky v boji proti zmene klímy, na ochranu a obnovu prírody a v záujme zachovania zdrojov pre budúce generácie. Spoločnosť do roku 2039 zníži u všetkých svojich produktov čisté emisie na nulu. Bude tiež podporovať novú generáciu farmárov a drobných poľnohospodárov a spolupracovať s nimi, viesť programy na ochranu a obnovu lesov, pôdy a biodiverzity a bude spoločne so štátmi a organizáciami pracovať na zlepšení prístupu k vode komunitám, ktoré trpia jej nedostatkom.

S cieľom urýchliť naplnenia týchto opatrení budú značky spoločnosti Unilever spoločne investovať jednu miliardu euro do nového Fondu na ochranu klímy a prírody. Prostredníctvom tohto fondu sa v nasledujúcich desiatich rokoch prijmú opatrenia, ktoré majú najväčší vplyv. Projekty budú smerovať na obnovu krajiny, zalesňovanie, zachytávanie uhlíka, na ochranu voľne žijúcich živočíchov a ochranu vody. Tieto nové iniciatívy nadväzujú na už prebiehajúcu skvelú prácu. Napríklad značka Ben & Jerry 's podporuje iniciatívu na zníženie emisií skleníkových plynov z mliečnych fariem a Knorr podporuje poľnohospodárov v udržateľnejším výrobu surovín.

Alan Jope, globálny riaditeľ spoločnosti Unilever, k záväzkom dodáva: "Zatiaľ čo sa svet vysporiadava s ničivými dôsledkami pandémie Covid-19, nesmieme zabúdať, že nás všetkých aj naďalej ohrozuje klimatická kríza. Zmena klímy, degradácia prírody, úbytok biodiverzity, nedostatok vody - všetky tieto problémy sú prepojené a musíme ich riešiť súčasne. Pritom si musíme uvedomiť, že klimatická kríza nedopadá len na životné prostredie, ale aj na spôsob nášho života a práce. Ako firma si uvedomujeme našu zodpovednosť a chceme napomôcť k riešeniu tejto krízy - ako spoločnosť aj prostredníctvom našich značiek. "

Boj so zmenou klímy

Nové záväzky spoločnosti Unilever stavia na vedeckých poznatkoch a zahŕňajú tieto body:

  • Do roku 2030 nebude produkcie firmy Unilever vytvárať akékoľvek uhlíkové emisie. Uhlíkovú stopu vytváranú v priebehu životného cyklu produktov, zníži Unilever o polovicu.
  • Do roku 2039 chce spoločnosť Unilever znížiť na nulu všetky emisie spojené so svojimi produktmi, a to v celom ich životnom cykle.

Aby sme tento cieľ dosiahli 11 rokov pred dátumom stanoveným Parížsku dohodou, musíme spolupracovať s partnermi v celom hodnotovom reťazci a spoločne znižovať množstvo emisií skleníkových plynov. Dáme preto prednosť budovanie partnerstiev s dodávateľmi, ktorí sa zaviazali dodržiavať vlastné ciele založené na vedeckých poznatkoch.

Veríme, že sa akcelerátorom v globálnom závode ústrety nulovým emisiám stane transparentnosť ohľadom uhlíkovej stopy. Našou ambíciou je informovať o uhlíkovej stope každého produktu, ktorý predávame. Za týmto účelom vytvoríme systém, v ktorom budú naši dodávatelia na každej faktúre uvádzať uhlíkovú stopu poskytnutého tovaru a služieb. Zároveň budeme vytvárať partnerstvá s ďalšími firmami a organizáciami a štandardizovať zhromažďovania, zdieľania a poskytovania týchto dát.

Feature image - How we will improve the health of our planet

Photo by Unilever employee, Ina Blatt

Riešenie klimatickej núdzovej situácie

Budeme udržiavať naše súčasné vedecké ciele; to znamená, že do roku 2030 budú mať naše vlastné prevádzky nulové uhlíkové emisie a stopa skleníkových plynov z našich produktov v celom ich hodnotovom reťazci sa zníži na polovicu.

Vzhľadom na rozsah klimatickej krízy prijímame dodatočný záväzok: čisté nulové emisie zo všetkých našich produktov – od nákupu materiálov až po miesto ich predaja – do roku 2039. Je to 11 rokov pred termínom stanoveným Parížskou dohodou do roku 2050.

Dosiahnutie tohto agresívneho cieľa v oblasti dekarbonizácie si bude vyžadovať aj úroveň transparentnosti v celom hodnotovom reťazci, ktorá v súčasnosti neexistuje. Na našej ceste k nulovej hodnote je našou ambíciou informovať o uhlíkovej stope každého výrobku, ktorý predávame.

Photo by Unilever employee, Beatriz Slikta

Starostlivosť o naše lesy

Aby sme účinne riešili klimatickú krízu, musíme tiež chrániť vysoko uhlíkové ekosystémy, ako sú lesy, rašeliniská a tropické dažďové pralesy, ktoré sú nevyhnutné na splnenie cieľov Parížskej dohody.

Už viac ako desať rokov máme vedúce postavenie v odvetví trvalo udržateľných postupov a naše komodity súvisiace s lesmi sú certifikované ako výrobky vyrábané s využitím trvalo udržateľných zdrojov podľa celosvetovo uznávaných noriem.

Sme však presvedčení, že na to, aby sa skončilo s odlesňovaním, si musíme stanoviť ešte prísnejšie štandardy. A zaviazali sme sa do roku 2023 dosiahnuť dodávateľský reťazec bez odlesňovania.

Budeme tiež spolupracovať s priemyslom, mimovládnymi organizáciami a vládami na ochranu iných dôležitých oblastí s vysokou ochrannou hodnotou a vysokým obsahom uhlíka – tých, ktoré získavajú uhlík z atmosféry a uchovávajú ho – ktoré sú ohrozené premenou na ornú pôdu. Bez ochrany hrozí zničujúci dopad na prírodné biotopy.

Photo by Unilever employee, Attaporn Somboon

Obnova prírody

Taktiež sa usilujeme pomôcť pri obnove prírody a zachovaní prírodných zdrojov Zeme pre budúce generácie.

Dlhoročná práca podľa najprsnejších noriem udržateľného poľnohospodárstva pomohla chrániť lesy a biodiverzitu, stabilizovať vyčerpanosť pôdy a uchovať kvalitu vody. Nestačí ich však chrániť a uchovávať. Musíme tiež presadzovať postupy regeneratívneho poľnohospodárstva, ktoré kladú dôraz na ozdravovanie pôdy, ochranu vody a prístup k nej, aktívne zvyšovanie lokálnej biodiverzity a regenerácie lesov a iných uhlíkovo kritických oblastí.

Na tento účel posilníme novú generáciu veľkých a drobných poľnohospodárov, ktorí sa zaviazali chrániť a obnovovať svoje poľnohospodárske prostredie.

Iniciatívy, ktoré budeme podporovať, zahŕňajú zabezpečenie zákonných pozemkových práv, agronomické školiace programy, prístup k financovaniu a finančnému začleneniu a rozvoj regeneratívnych postupov. Tento integrovaný prístup zlepší živobytie drobných poľnohospodárov.

Zavádzame tiež nový Kódex regeneratívneho poľnohospodárstva pre všetkých našich dodávateľov. Bude zahŕňať podrobnosti o poľnohospodárskych postupoch, ktoré pomáhajú obnoviť kritické zdroje: pôdu, vodu a biodiverzitu. Ako sme to urobili predtým s naším Kódexom udržateľného poľnohospodárstva, sprístupníme tento kódex každej organizácii, pre ktorú to môže byť užitočné – s cieľom vykonávať zmeny v celom odvetví.

Photo by Unilever employee, Per-Alexander Charwat

Ochrana a uchovávanie vody

V rámci našich ambícií chrániť a obnovovať prírodu zintenzívnime úsilie o uchovávanie vody. Až 40 % svetovej populácie trpí nedostatkom vody a viac ako 2,1 miliardy ľudí konzumuje nebezpečnú pitnú vodu. Bezpečnosť vody sa bude naďalej zhoršovať, pretože vplyv zmeny klímy sa prejaví na kvalite vody a jej dostupnosti na celom svete.

Do roku 2030 uskutočníme programy vodohospodárstva pre miestne komunity na 100 miestach v oblastiach trpiacich nedostatkom vody. Aby sme to dosiahli, vezmeme si ponaučenia z programu Prabhat v Indii, ktorý zaručuje, že ľudia v našich závodoch a ich okolí budú mať naďalej prístup k vode aj pri postupujúcej klimatickej kríze.

Program sa zameriava na komunitný prístup k hospodáreniu s vodou a jeho cieľom je nielen pomôcť poľnohospodárom počas obdobia zberu, ale aj riešiť základné ľudské potreby ľahkého prístupu k bezpečnej a čistej vode.

Pripojíme sa tiež k Skupine vodných zdrojov do roku 2030, ktorú usporadúva Svetová banka, aby sme prispeli k transformačným zmenám a budovaniu odolnosti vo vodnom hospodárstve na kľúčových trhoch trpiacich nedostatkom vody, ako sú India, Brazília, Južná Afrika, Vietnam a Indonézia.

Photo by Unilever employee, Amrutash Nanda P

Ochrana a obnova prírody

V rámci Unilever plánu trvalo udržateľného rozvoja (USLP) dosiahla spoločnosť Unilever počas desiatich rokov stavu, v ktorom získava 89% surovín zo zdrojov, certifikovaných celosvetovo uznávanými štandardmi ako trvalo udržateľné. V rámci USLP Unilever taktiež dlhodobo podporoval programy, zaoberajúca sa kvalitou vody a rizikami spojenými s vodou v oblastiach, kde má svoje výrobné závody. Snahy spoločnosti v týchto oblastiach týmito krokmi nekončí:

  • Do roku 2023 dosiahne spoločnosť Unilever takého dodávateľského reťazca, ktorý bude úplne nezávislý od odlesňovaných oblastiach.
  • Do roku 2030 zavedie programy zamerané na vodné hospodárstvo vo viac ako stovke lokalít.
  • Do roku 2030 chce spoločnosť dosiahnuť úplné biodegradability všetkých zložiek v jej produktoch.

Do roku 2023 dosiahneme dodávateľského reťazca bez odlesňovania. Za týmto účelom zvýšime sledovateľnosť a transparentnosť používaním nových digitálnych technológií, ako je satelitné monitorovanie, geolokačná sledovanie a blockchain, čím zrýchlime zapojenie drobných poľnohospodárov, zmeníme prístup k získavaniu derivátov a budeme významne investovať do zariadenia na frakcionáciu derivátov.

Spoločnosť Unilever chce navyše pomôcť aj s obnovou prírody. Za týmto účelom podporí novú generáciu ekologických farmárov a drobných poľnohospodárov, ktorí svojím spôsobom poľnohospodárstva prírodu chráni a starajú sa o ňu. Pre všetkých svojich dodávateľov spoločnosť tiež zaviedla priekopnícky Kódex regeneratívneho poľnohospodárstva. Tento nový Kódex nadväzuje na náš súčasný Kódex udržateľného poľnohospodárstva, ktorý je všeobecne považovaný za najlepší v našom odvetví a obsahuje podrobnosti o poľnohospodárskych postupoch, ktoré pomáhajú sa znovuvytvářením kritických zdrojov.

Pridáme sa tiež k iniciatíve 2030 Water Resources Group vedené Svetovou bankou, aby sme prispeli k transformačnej zmene a budovanie odolnosti v oblasti hospodárenia s vodou na kľúčových trhoch trpiacich nedostatkom vody, ako sú India, Brazília, Južná Afrika, Vietnam alebo Indonézia.

Aby sme ďalej chránili vodné zdroje, usilujeme aj o to, aby bol obsah našich produktov do roku 2030 biologicky rozložiteľný, čím by sme minimalizovali ich vplyv na vodu a vodné ekosystémy. Hoci niektoré zo zložiek, ktoré v súčasnej dobe používame, nemajú žiadne biologicky rozložiteľné alternatívy, budeme spolupracovať s partnermi na podpore inovácií a nájdenie riešenia, ktoré nám pomôžu dosiahnuť naše ambícií.

"S ohľadom na aktuálny stav planéty musíme bezodkladne podniknúť jasné kroky k tomu, aby sme zastavili jej poškodzovaniu a obnovili jej zdravie. Vlani sme nastavili celofiremné plán zaoberajúci sa najviditeľnejším environmentálnym problémom, ktorý v odvetví spotrebného tovaru máme, a to plastovými obalmi. Je však najvyšší čas začať radikálne konať v celom rozsahu nášho biznisu a všade, kde pôsobíme. Robiť biznis udržateľne a spolupracovať na jeho štrukturálnych zmenách nebolo nikdy akutnější, "dodáva k záväzkom Michaela Franeková, riaditeľka spoločnosti Unilever pre Česko a Slovensko.

Rise for Climate march in San Francisco

Vraciame planéte jej prosperitu

Globálne reakcie na Covid-19 nám ukázala, ako rýchlo sme ako globálna spoločnosť schopní konať. Videli sme, koľko dramatických zmien môžeme vykonať, keď pochopíme, čo je v stávke, a keď sa ľudia spoja s tým, na čom im naozaj záleží.

Aj v pokračujúcom boji s pandémiou musíme zintenzívniť a zrýchliť naše snahy o riešenie dvoch najväčších výziev, ktorým v súčasnosti čelíme: klimatické krízu a sociálnej nerovnosti. A k tomu je potrebné úsilie nás všetkých. Nie len štátov, firiem a mimovládnych organizácií. Ale každého obyvateľa planéty Zem.

Ak vám záleží na rozvoji ľudstva a ochrane zdrojov na Zemi, musíte na klimatické zmeny reagovať so všetkou vážnosťou.

Prostredníctvom našich nových záväzkov chceme pre obnovu prosperity našej planéty robiť ešte viac. A ak si niekto myslí, že to nie je zmysluplná ambície, opýtali by sme sa len ...

Na aké planéte žijete?

Späť hore