Prejsť na Obsah

Prečo je udržateľnosť dôležitá pre podnikanie?

Publikované:

Zistite, prečo je udržateľný prístup lepší pre podnikanie, ľudí aj planétu a čo robí spoločnosť Unilever pre to, aby sa udržateľný život stal samozrejmosťou.

Solárne panely na streche budovy s výhľadom na panorámu čínskeho mesta v diaľke.

Extrémne počasie spôsobené zmenou klímy už teraz znižuje úrodu a zvyšuje nedostatok vody. Hrozí tiež narušenie dodávateľských reťazcov a nárast cien surovín.

Bez zdravej planéty nemôže existovať zdravé podnikanie. Prechod na udržateľnosť má zmysel aj z obchodného hľadiska, pretože spoločnostiam umožňuje riešiť základné príčiny zmeny klímy, zároveň budovať odolnosť voči jej vplyvom a dosahovať konkurencieschopný rast.

Čo je udržateľné podnikanie?

Spoločnosť podniká udržateľne, ak vykonáva svoje činnosti bez toho, aby spôsobovala škody ľuďom alebo planéte, čím tiež chráni svoje budúce podnikanie.

Znižovanie emisií skleníkových plynov, ochrana životného prostredia a sociálne uvedomelé správanie – to sú spôsoby, ktorými sa podniky môžu priblížiť k udržateľnosti.

Cieľom spoločnosti Unilever je, aby sa udržateľnosť stala bežnou súčasťou jej podnikania. Zasadzujeme sa o to prostredníctvom obchodného modelu, ktorý uplatňujeme, výrobkov, ktoré predávame, a vplyvu, ktorý máme na širšiu spoločnosť. Sme tiež presvedčení, že skutočne udržateľné podnikanie sa nezameriava len na obmedzovanie negatívnych vplyvov: kde je to možné, by sa spoločnosti mali snažiť aj o pozitívny vplyv. Napríklad, ak sa podniky zameriavajú na ochranu a obnovu prírody, nielenže znižujú emisie a obnovujú biodiverzitu, ale môžu tiež podporovať miestne komunity. Napríklad tým, že podporujú malých poľnohospodárov v používaní lepších poľnohospodárskych postupov, ktoré sú prospešné pre ľudí aj planétu.

Aké sú výhody udržateľného obchodného modelu?

Udržateľné podniky sú lepšie pripravené na budúcnosť. Spoločnosti, ktoré sa hlásia k udržateľnému rozvoju, sa stávajú lídrami v boji proti zmene klímy a sú o krok vpred pred zvyšovaním uhlíkových daní. Snažia sa vyjsť v ústrety požiadavkám spotrebiteľov a zároveň zvyšovať produktivitu, prípadne znižovať náklady.

Toto sú štyri spôsoby, ktorými môže udržateľný podnikateľský model zabezpečiť hospodársky rast.

 1. Vedúca úloha

  Múdre spoločnosti si uvedomujú príležitosti ponúkajúce sa tým, ktorí si včas osvoja udržateľné obchodné postupy. Správa spoločnosti Deloitte 2023 ukázala, že 84% vedúcich predstaviteľov podnikov súhlasí s tým, že globálny hospodársky rast možno dosiahnuť pri súčasnom plnení cieľov v oblasti zmeny klímy, a 75% uviedlo, že ich organizácie v uplynulom roku zvýšili investície do udržateľnosti, čo ukazuje, že sa čoraz viac podnikov rozhoduje konať.

  Spoločnosti, ktoré prechádzajú na udržateľný obchodný model, majú teraz šancu vyniknúť ako lídri v odvetví a neriskovať, že zaostanú za konkurenciou.

 2. Uspokojenie dopytu spotrebiteľov

  Zákazníci dnes od spoločností, ktorých značkové výrobky si kupujú, očakávajú transparentnosť, zodpovednosť a angažovanosť. Podľa správy spoločnosti Kantar „Who Cares, Who Does“ za rok 2023 sa 22% domácností aktívne rozhoduje nakupovať udržateľnejšie a hodnota nákupov „ekologicky aktívnych“ ľudí v oblasti rýchloobrátkového tovaru sa odhaduje na 456 miliárd dolárov (426 miliárd eur).

 3. Zvyšovanie prevádzkovej efektivity

  Väčšia udržateľnosť zvyčajne vyžaduje, aby spoločnosti uskutočnili významné zmeny vo svojich výrobných procesoch, dodávateľských reťazcoch a iných aspektoch svojho obchodného modelu.
  K väčšej efektívnosti môžu prispieť aj opatrenia, akými sú prechod na čistejšie zdroje energie a ich inteligentnejšie využívanie, zníženie spotreby vody a obmedzenie dopravy.

  Z výskumu spoločnosti McKinsey and Co. vyplýva, že zavedenie nových opatrení na efektívne využívanie zdrojov môže v niektorých prípadoch zvýšiť prevádzkový zisk spoločnosti až o 60%. V spoločnosti Unilever sa vďaka opatreniam na zefektívnenie využívania energie a vody ušetrilo od roku 2008 približne 1,5 miliardy eur.

 4. Podpora rastu zameraním sa na poslanie (purpose)

  Existujú jasné dôkazy o tom, že poslanie môže spoločnostiam pomôcť dosiahnuť rast a zároveň predstavuje udržateľnú obchodnú stratégiu do budúcnosti. Štúdia spoločnosti Kantar zistila, že na poslanie orientované spoločnosti v rokoch 2008 až 2020 vzrástli o 175%, zatiaľ čo značky s nízkym poslaním vzrástli len o 70%.

  Compass (PDF 501.03 KB), udržateľná stratégia spoločnosti Unilever, je navrhnutý tak, aby podporoval rast, jasne definoval environmentálny a sociálny prínos všetkých našich výrobkov, uľahčoval udržateľný život a fungoval pre všetkých.

Prečo spolupracujeme na zmene

V prípade mnohých spoločností – a Unilever nie je výnimkou – sa veľká časť environmentálnej stopy vytvára mimo ich vlastných prevádzok, takže izolované snahy nám nepomôžu znížiť vplyv ľudskej činnosti v širšom meradle. Prostredníctvom strategických partnerstiev však môžeme urýchliť zmeny potrebné na prechod k udržateľnosti a k zabezpečeniu väčšej ekonomickej istoty pre nás všetkých.

Spoločnosť Unilever spolupracuje s celým radom zainteresovaných strán na ochrane a obnove biologickej rozmanitosti a na riešení klimatickej zmeny, od prípravy a praktickej realizácie krajinných projektov až po náš klimatický program pre dodávateľov, ktorý pomáha dodávateľom podieľajúcim sa na našej ekologickej stope v najväčšej miere dosiahnuť pokrok na ceste k ochrane klímy.

Spolupracujeme aj s medzinárodnými fórami, ako je Aliancia klimatických lídrov z radov generálnych riaditeľov firiem (Alliance of CEO Climate Leaders) v rámci Svetového ekonomického fóra (WEF), ktorá presadzuje ambiciózne opatrenia v oblasti ochrany klímy v súkromnom sektore, a vyzývame tvorcov projektov, spoluinvestorov a inovátorov, aby s nami spolupracovali prostredníctvom fondu Unilever Climate & Nature Fund s cieľom urýchliť hľadanie vhodných riešení.

Späť hore