Prejsť na Obsah

Ako a prečo zintenzívňujeme našu ochranu klímy?

Publikované:

Aby sme pomohli dosiahnuť naše ambiciózne ciele v oblasti klímy, zintenzívňujeme naše zastávanie sa ochrany klímy s cieľom presadiť zmeny na úrovni systémov, ktoré riešia prekážky rýchlejšieho znižovania emisií. Čo však táto práca zahŕňa a ako k nej pristupujeme?

Konferenčná miestnosť OSN o zmene klímy.
Thomas Lingard, globálny riaditeľ ochrany klímy a stratégie udržateľnosti.
Globálny riaditeľ udržateľnosti a životného prostredia Unileveru

Ako súčasť nášho Akčného plánu rastu, a aby sme podporili pokrok v oblasti udržateľnosti mimo našej priamej kontroly, posilňujeme naše úsilie o príležitosti, ktoré si vyžadujú transformácie globálneho hodnotového reťazca, technologické inovácie a verejné politiky, aby boli možné a cenovo dostupné.

Náš aktualizovaný Akčný plán pre transformáciu v súvislosti so zmenou klímy (CTAP) stanovuje, ako sme v našom prístupe systematickejší prostredníctvom hlbšej spolupráce a dôraznejšieho presadzovania politiky, pričom sa zameriavame na oblasti, v ktorých môžeme mať najväčší vplyv.

Rozprávali sme sa s Thomasom Lingardom, naším globálnym riaditeľom pre udržateľnosť – životné prostredie, aby sme zistili, čo to znamená v praxi.

Prečo je zastávanie sa ochrany klímy tak dôležité?

Musíme prepísať pravidlá globálnej ekonomiky s cieľom podporiť prechod na emisne neutrálne hospodárstvo. A to si vyžaduje zmenu politiky.

Na dosiahnutie tohto cieľa musia podniky otvorene hovoriť o zmenách, ktoré chcú vidieť, a o prekážkach, ktorým čelia. Ak vyvinú podniky tlak, môžu vlády zaviesť zákony, ktoré vyrovnajú podmienky a vytvoria stimuly pre ďalší pokrok. Silné klimatické politiky vytvoria vhodné prostredie pre podniky, aby mohli konať rýchlo a vo veľkom.

Aké systémové zmeny teda potrebujeme?

Náš aktualizovaný Akčný plán pre transformáciu v súvislosti so zmenou klímy obsahuje požiadavky, ktoré podporujú transformáciu celej ekonomiky, ako aj požiadavky, ktoré sú špecifické pre systémy, ktorých sme súčasťou.

Obnoviteľná energia je kľúčom k veľkej časti tejto transformácie. Ako súčasť iniciatívy RE100, ktorá združuje stovky spoločností prechádzajúcich na 100 % elektrinu z obnoviteľných zdrojov, tak pomáhame signalizovať dopyt po riešeniach čistej energie na celom svete. Nedávno využila iniciatíva RE100 tento dopyt na strategickú zmenu politiky na kľúčových ázijských trhoch.

V roku 2023 podpísala spoločnosť Unilever aj otvorený list (PDF 2 MB), v ktorom vyzvala politikov, aby do roku 2030 strojnásobili globálnu kapacitu obnoviteľných zdrojov energie, čo odsúhlasili aj hlavy štátov na konferencii COP28. Takáto zmena politiky nám do roku 2030 pomôže prejsť na 100 % energiu z obnoviteľných zdrojov a pomôže aj našim dodávateľom dekarbonizovať ich vlastné prevádzky.

Niektoré z našich konkrétnejších požiadaviek

Dobrým príkladom je regeneratívne poľnohospodárstvo. Tento udržateľný prístup k poľnohospodárstvu je pre naše podnikanie rozhodujúci. Pomáha nám zaistiť potravinovú bezpečnosť a odolnosť dodávateľského reťazca prostredníctvom dodávok poľnohospodárskych surovín. Prispieva tiež k znižovaniu emisií spoločnosti Unilever.

Naším cieľom je do roku 2030 zaviesť postupy regeneratívneho poľnohospodárstva na 1 milióne hektárov poľnohospodárskej pôdy. Zároveň to je aj dôležitá akčná oblasť na dosiahnutie nášho nového vedecky podloženého cieľa znížiť emisie skleníkových plynov z lesov, pôdy a poľnohospodárstva o 30,3 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2021.

Potrebujeme však politiky, ktoré nás podporia pri dosahovaní tohto cieľa. Preto lobujeme za regulačné prostredie, ktoré pomáha poľnohospodárom prejsť na regeneratívne postupy a udržiavať ich vrátane stimulačných plánov a finančnej podpory. Pracujeme na tom v USA, EÚ a Indii a expandujeme do ďalších geografických oblastí.

Na konferencii COP28 sme v spolupráci so Spojenými arabskými emirátmi, Svetovou obchodnou radou pre udržateľný rozvoj (WBCSD) a lídrami v oblasti klímy na vysokej úrovni spustili Akčný program COP28 o regeneratívnej krajine, ktorý spája organizácie potravinových systémov s cieľom rozšíriť regeneratívne poľnohospodárstvo prostredníctvom projektov v 110 krajinách.

Thomas Lingard na konferencii OSN o zmene klímy.

Ďalším príkladom sú chemikálie. Ako kľúč k odstráneniu nečistôt a škvŕn sú rozhodujúce pre vynikajúci čistiaci výkon našich produktov starostlivosti o domácnosť. Znižovanie emisií spojených s chemikáliami, ktoré nakupujeme, je tak neoddeliteľnou súčasťou nášho Akčného plánu pre transformáciu v súvislosti so zmenou klímy.

Na základe výskumu, ktorý si minulý rok objednala spoločnosť Unilever (PDF 2.57 MB) a ktorý identifikuje opatrenia potrebné na riešenie emisií uhlíka z produktov na každodenné čistenie, pranie a starostlivosť o domácnosť, teraz vyzývame na transformáciu odvetvia. Chemické zložky, ktoré sa nevyrábajú zo surovín na báze fosílnych palív, musia byť dostupné vo veľkom meradle a za konkurencieschopnú cenu. Aby to mohlo byť skutočnosťou, musia byť prijaté integrované národné politiky, ktoré budú spolupracovať na dosiahnutí potrebnej zmeny.

Je veľmi dôležité, aby sme zvýšili povedomie externých zainteresovaných strán o týchto výzvach. Preto sme nedávno v Bruseli usporiadali panelové podujatie, na ktorom sa stretli tvorcovia politík EÚ a zástupcovia odborov a priemyslu, aby diskutovali o politických zásahoch potrebných na zníženie emisií z chemických zložiek.

Podporujeme zmeny aj v Indii, kde úzko spolupracujeme s Koalíciou pre efektívne využívanie zdrojov a obehové hospodárstvo, iniciatívou skupiny G20, ktorú podporuje indické ministerstvo životného prostredia, lesov a klimatických zmeny, so sídlom vo Federácii indických obchodných a priemyselných komôr. V rámci tejto platformy predsedá spoločnosť Unilever pracovnej skupine pre „materiálovú transformáciu pre chemický priemysel“.

Naša spolupráca s koalíciami a obchodnými združeniami

Aby bola naša obhajoba účinná, potrebujeme podporu ďalších vplyvných aktérov, ktorých si vlády vypočujú. To zahŕňa aj medziodvetvové koalície, ktoré sa snažia byť priekopníkmi ciest k nulovej bilancii emisií.

Spolupracujeme napríklad s WBCSD a iniciatívou Exponential Roadmap, ako aj s kampaňou We Mean Business Coalition Fossil to Clean, s cieľom urýchliť prechod na čistú energiu na celom svete.

Naliehame aj na naše obchodné združenia, aby boli transparentnejšie, pokiaľ ide o ich vlastné stanoviská a vyhlásenia týkajúce sa klímy. Začiatkom tohto roka sme uverejnili náš prvý prehľad angažovanosti v politike v oblasti klímy. Tam, kde sa ukázal priestor na zlepšenie, ich vyzveme, aby zintenzívnili svoje úsilie.

Ste optimistický, čo sa týka dosahu zastávania sa klímy zo strany podnikov?

Rozhodne. Spoločnosti chápu systémovú povahu výzvy dosiahnuť nulovú bilanciu emisií. Už nestačí len využívať obnoviteľné zdroje energie. Spoločnosti si uvedomujú, že musia mať možnosť vyjadriť sa ku každej politike, ktorá riadi ich podnikanie, najmä ak chcú dosiahnuť ambiciózne ciele v oblasti klímy.

Ak si chcete prečítať viac o našich aktualizovaných záväzkoch v oblasti klímy, prírody, plastov a živobytia, navštívte naše Centrum udržateľnosti.

Späť hore