Prejsť na Obsah

Aktualizovali sme náš Akčný plán pre transformáciu v súvislosti so zmenou klímy

Publikované:

Náš aktualizovaný Akčný plán pre transformáciu v súvislosti so zmenou klímy (Climate Transition Action Plan – CTAP) stanovuje ambiciózne nové ciele spoločnosti Unilever v oblasti klímy. Zistite, ako sústreďujeme naše úsilie, aby sme do roku 2030 mohli prehĺbiť náš dosah, a prečo veríme, že prijatie naliehavých opatrení v oblasti klímy je teraz z dlhodobého hľadiska dobré pre naše podnikanie.

Skupina ľudí skúma solárne panely v továrni spoločnosti Unilever v Číne

Udržateľnosť je pre spoločnosť Unilever dôležitá už mnoho rokov a reakcia na zmenu klímy je jej kľúčovou súčasťou. Od roku 2015 sme znížili prevádzkové emisie skleníkových plynov o 74 %, do veľkej miery vďaka prechodu na elektrinu z obnoviteľných zdrojov, a znížili sme aj vplyv našich výrobkov na klímu.

Ako sa však pozeráme na našu dlhodobú ambíciu dosiahnuť nulovú bilanciu emisií v celom našom hodnotovom reťazci, výzvy, ktorým čelíme, sa menia a takisto sa musia meniť aj naše riešenia. Vstupujeme do éry, ktorá oprávnene kladie väčší dôraz na to, ako a kedy sa uskutočňujú podnikové opatrenia v oblasti klímy, a my sme museli vyvinúť našu stratégiu tak, aby sme do roku 2030 dosiahli značnú redukciu emisií mimo našej priamej kontroly a zároveň rozvíjali naše podnikanie.

Sústredenie nášho úsilia

V priebehu rokov sme sa naučili veľa o tom, čo funguje a čo nie. Tieto skúsenosti plánujeme využiť spolu s novým vývojom v oblasti vedy, technológií a inovácií a v spolupráci s ostatnými, aby sme naše úsilie sústredili tam, kde môžeme mať najväčší pozitívny dosah.

V našom aktualizovanom Akčnom pláne pre transformáciu v súvislosti so zmenou klímy (CTAP), ktorý na valnom zhromaždení v roku 2024 podporilo 97,5 % našich akcionárov, je načrtnutá naša stratégia znižovania emisií v krátkodobom horizonte a zároveň sme zaviedli stavebné prvky na jeho plnenie v dlhodobom horizonte. Obsahuje nové široké krátkodobé vedecky podložené ciele na zníženie našich emisií skleníkových plynov do roku 2030, schválené iniciatívou Science Based Targets, ako aj desať oblastí činnosti v našom hodnotovom reťazci.

CTAP je naozaj dôležitý, pretože nám umožňuje pochopiť, kde sa nachádzajú naše emisie v rámci nášho podniku a nášho hodnotového reťazca. Teraz máme časovo ohraničené plány s nákladmi, ktoré nám umožňujú prijať opatrenia v každej zo skupín podnikov. To znamená menšie vystavenie volatilite na trhoch s energiou a väčšiu bezpečnosť dodávok kľúčových plodín a komodít.

Rebecca Marmot, riaditeľka pre udržateľnosť spoločnosti Unilever

Podpora naliehavých opatrení: pochopenie návratnosti investícií

Aby sme urýchlili naše plnenie plánu, chceme, aby sa náš CTAP stal neoddeliteľnou súčasťou spôsobu, akým hodnotíme výkonnosť nášho podniku, stanovujeme kľúčové krátkodobé výsledky a pevne zakomponujeme kroky, ktoré musíme podniknúť na zníženie našich emisií, do našich strategických plánovacích a rozpočtových cyklov. Spolupracovali sme s každou z našich skupín podnikov na vypracovaní časovo ohraničených plánov, aby boli ich ciele a opatrenia zakotvené v príslušných plánoch finančného rastu, a ako dodatočný stimul sme tiež prepojili odmeny s plnením výkonnosti v oblasti udržateľnosti.

Už vidíme niektoré obchodné prínosy. Projekty energetickej účinnosti ušetrili spoločnosti Unilever od roku 2008 viac ako 1 miliardu EUR a v posledných rokoch naše projekty regeneratívneho poľnohospodárstva pomohli vybudovať odolnejšie dodávateľské reťazce, čím sa znížili emisie a náklady v procese.

Tieto výnosy si však vyžadujú počiatočné investície. V nasledujúcich troch rokoch investujeme 150 miliónov EUR do nášho programu dekarbonizácie výroby, pričom sa zameriame na dekarbonizáciu našej tepelnej a elektrickej energie, zvýšenie využívania obnoviteľnej energie a zníženie emisií z chladenia. Investujeme aj do ochrany prírody, keď vložíme 325 miliónov EUR do nášho závodu Unilever na výrobu oleochemikálií v Indonézii, ktorý nám pomôže uspokojiť súčasný a budúci dopyt po komoditách, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu. A pokračujeme v investovaní 1 miliardy EUR do projektov na ochranu klímy, prírody a znižovanie množstva odpadu do roku 2030 – z toho sme už minuli a zaviazali sa minúť 300 miliónov EUR do konca roka 2023.

V našom presadzovaní budeme musieť byť systémovejší

Vieme, že stále existujú výzvy na plnenie našich cieľov, z ktorých niektoré nemôžeme prekonať bez širších systémových zmien. V CTAP sme načrtli naše závislosti a spôsob, akým budeme musieť spolupracovať s vládami, regulačnými orgánmi, priemyslom a spotrebiteľmi, aby sme odstránili prekážky, poháňali inovácie a škálovali riešenia teraz aj v nasledujúcich rokoch.

Spolupráca s kľúčovými dodávateľmi s cieľom urýchliť opatrenia v oblasti klímy, s priemyslom s cieľom nájsť alternatívy ku chemickým zložkám, s obchodnými združeniami  (PDF 1.39 MB) s cieľom zosúladiť naše stanoviská a s vládami , keď zintenzívnime naše presadzovanie, nám pomôžu naplniť našu víziu novej éry vedúceho postavenia v oblasti udržateľnosti v rámci nášho Akčného plánu pre rast.

Veríme, že dôraznejším využívaním nášho hlasu a zvolávacej sily na riešenie faktorov umožňujúcich a blokujúcich náš pokrok sa môžeme rýchlejšie priblížiť k našim cieľom a pomôcť urýchliť prechod k nulovej bilancii emisií – a zároveň byť úspešní v našom podnikaní.

Sami to nedokážeme, potrebujeme, aby sa pridali aj ďalší. Spolupráca je jadrom toho, ako sme doteraz pristupovali k udržateľnosti – a myslím si, že to je niečo, v čom by sme mali pokračovať.

Hein Schumacher, generálny riaditeľ spoločnosti Unilever

Pozrite si, ako generálny riaditeľ spoločnosti Unilever Hein Schumacher a riaditeľka pre udržateľnosť Rebecca Marmot diskutujú o CTAP a vysvetľujú obchodné dôvody pre naliehavé opatrenia v oblasti klímy.

Späť hore