Prejsť na Obsah

Definovanie novej éry vedenia v oblasti udržateľnosti

Publikované:

Hein Schumacher, generálny riaditeľ spoločnosti Unilever, prezentuje svoje názory na náš budúci program udržateľnosti.

Fotografia Heina Schumachera

Posledné desaťročie bolo poznačené mimoriadnymi udalosťami – globálnou pandémiou, inflačným šokom, ktorý sa vyskytuje raz za generáciu, vojnami a geopolitickými rozpormi – ktorých dôsledky stále pociťujú domácnosti, ekonomiky a politické systémy.

Zároveň sa environmentálne a sociálne výzvy, ktoré ohrozujú našu planétu a spoločnosti, stali ešte akútnejšími a naliehavejšími. Či už ide o klimatickú krízu alebo sociálnu nerovnosť, netreba ich zvlášť predstavovať, keď nám tak očividne bijú do očí.

V spoločnosti Unilever sme presvedčení, že naše podnikanie má všetky dôvody na to, aby riešilo tieto výzvy, a robíme tak už mnoho rokov. Od nášho Plánu Unilever pre udržateľný životný štýl až po našu Stratégiu Compass a najnovšie aj náš Akčný plán pre transformáciu v súvislosti so zmenou klímy, udržateľnosť sme pevne ukotvili v centre našej obchodnej stratégie.

Dosiahli sme toho veľa a prinieslo nám to veľký prospech. Vybudovali sme odolnejšie dodávateľské reťazce, ušetrili sme značné náklady v našich prevádzkach a prilákali sme úžasné talenty.

Keď sa teraz pozeráme do budúcnosti, veríme, že máme príležitosť definovať novú, tretiu éru udržateľného vedenia podniku.

Prvá éra – pred viac ako desaťročím – bola prevažne o bití na poplach a stanovení dlhodobých ambícií. Druhá éra bola o ďalšom zakotvení a integrácii udržateľnosti v celom obchodnom a hodnotovom reťazci.

A tretia éra? Podľa nás ide o urýchlenie dodávok, s väčším dosahom tým, že sa pokrok v oblasti udržateľnosti stane neoddeliteľnou súčasťou výkonnosti podniku. Je to niečo, čo svet potrebuje a čo zainteresované strany – od investorov po spotrebiteľov – očakávajú. Spoločnosť Unilever hodlá byť opäť na špici.

Preto sme strávili mnoho mesiacov premýšľaním o tom, ako rozvinieme náš prístup. A zúžili sme to na tri kľúčové zmeny, ktoré sa chystáme urobiť.

  • Venovať väčšiu pozornosť prideľovaniu našich zdrojov smerom k našim najväčším prioritám v oblasti udržateľnosti.
  • Naliehavejšie konať smerom k našim dlhodobým ambíciám.
  • Systémovejšie presadzovať naše záujmy s cieľom riešiť faktory umožňujúce a blokujúce pokrok, ktoré nie sú pod našou priamou kontrolou.

Toto sú základné princípy, ktorými sa bude riadiť naša práca v nasledujúcich rokoch.

Väčšia pozornosť

Program udržateľnosti spoločnosti Unilever v skutočnosti zahŕňa širokú škálu otázok.

Zo skúseností sme sa však naučili, že musíme venovať väčšiu pozornosť prideľovaniu zdrojov, aby sme dosiahli hmatateľný pokrok v riešení veľkých a zložitých výziev, ktorým čelíme..

Dovoľte mi, aby som to ilustroval na príklade. V roku 2020 sme si stanovili cieľ dosiahnuť dodávateľský reťazec bez odlesňovania v oblasti palmového oleja, papiera a lepenky, čaju, sóje a kakaa. Počas niekoľkých rokov sme pritom vyčlenili značné zdroje na riešenie tejto výzvy v jej viacerých rozmeroch: na podporu drobných poľnohospodárov, zlepšenie pestovateľských postupov, zabezpečenie vysledovateľnosti a transparentnosti v dodávateľskom reťazci; vybudovanie vlastných spracovateľských zariadení; inováciu alternatívnych materiálov prostredníctvom špičkovej vedy; a zmenu zloženia tisícov sortimentov s cieľom znížiť alebo odstrániť ich závislosť od komodít ohrozujúcich lesy.

Tento cielený prístup nám pomohol dosiahnuť 97,5 % objemu objednávok bez odlesňovania do konca roka 2023. Je to typ prístupu, ktorý hodláme replikovať.

Pri pohľade do budúcnosti teda zameriame svoje úsilie na štyri otázky udržateľnosti, v súvislosti s ktorými sme nedávno aktualizovali naše verejné záväzky a ktoré sú plne zakotvené v našom Akčnom pláne pre rast. Sú to klímaprírodaplasty a živobytie.

Naše aktualizované záväzky sú veľmi široké, ale zároveň sú tiež zámerne a otvorene realistické. Sme odhodlaní, že spoločnosť Unilever ich bude plniť, rovnako ako sme odhodlaní plniť naše finančné ciele. Chceme si stanoviť také ambície v oblasti udržateľnosti, ktoré sú dôveryhodné, o ktorých sme presvedčení, že ich dokážeme splniť, a ktoré majú skutočný pozitívny dosah.

Je samozrejmé, že sme aj naďalej plne odhodlaní dodržiavať základné zásady zodpovedného podnikania: rešpektovať ľudské práva, presadzovať rovnosť, rozmanitosť a inklúziu, podnikať poctivo a zabezpečiť bezpečnosť ľudí. Všetky tieto zásady sú hlboko zakotvené v celom našom podnikaní a budeme o nich ďalej informovať aj v nasledujúcich rokoch.

Naliehavejšie konanie

Rozumieme tomu, prečo sú podniky niekedy posudzované podľa ich dlhodobých záväzkov v oblasti udržateľnosti. Poskytujú dôležitý cieľ, ktorý usmerňuje stratégie a podnecuje spolupráce pri riešení zložitých, rozmanitých výziev.

Ale hoci sú prísne a vedecky podložené dlhodobé záväzky základom, musíme tiež zabezpečiť, aby sme ich plnili teraz. Preto aj náš prístup je krátkodobý – zabezpečuje, aby sme mali jasno v okamžitých krokoch, ktoré musíme podniknúť, a pevne ich zakomponovali do strategických cyklov, na základe ktorých väčšina spoločností plánuje. Tu sa alokuje kapitál, odsúhlasujú sa kompromisy a ľudia sú braní na zodpovednosť. Takto udržateľnosť profituje z celkovej sily spoločnosti a zmyslu pre naliehavosť, ktorým sa zvyčajne riadi zvyšok podniku.

Naše aktualizované verejné ciele, v ktorých sú dlhodobé ambície doplnené o krátkodobé a strednodobé míľniky, zahŕňa tento prístup. Vytvorili sme podrobné časovo ohraničené plány, pričom investičné potreby sú začlenené do cyklov obchodného plánovania. Na vrchole organizácie máme pravidelné kontrolné body na monitorovanie tempa pokroku a podľa potreby rýchlo konáme.

Úroveň zodpovednosti za plnenie plánov udržateľnosti tiež zosúlaďujeme s ostatnými obchodnými výsledkami – od KPI pre celú spoločnosť Unilever, ktoré sa používajú v pláne bonusov spoločnosti, až po individuálne KPI pre tých, ktorí riadia pracovné toky. Budeme pokračovať v prepájaní odmeňovania a plnenia cieľov v oblasti udržateľnosti ako súčasti nášho širšieho Akčného plánu pre rast s cieľom zvýšiť kultúru výkonnosti v spoločnosti Unilever.

Systémovejšie

Spoločnosť Unilever sa dlhodobo zasadzuje za externé zmeny s cieľom urýchliť udržateľné výsledky a angažujeme sa v mnohých fórach, koalíciách a kampaniach, v ktorých často hráme vedúcu úlohu.

Keďže príležitostí na poháňanie pokroku v oblasti udržateľnosti v rámci našej priamej kontroly je čoraz menej, v nadchádzajúcom desaťročí sa viac zameriavame na príležitosti, ktoré do veľkej miery závisia od globálnych transformácií hodnotového reťazca, technologických inovácií a verejných politík, ktoré umožnia ich realizáciu a cenovú dostupnosť.

To znamená, že spoločnosť Unilever bude rozhodnejšie využívať svoj hlas a zvolávaciu silu na riešenie faktorov umožňujúcich a blokujúcich náš pokrok.

Časťou toho sú hlbšie formy spolupráce s partnermi, napríklad prostredníctvom nášho klimatického programu pre dodávateľov, ktorý má budovať spôsobilosti našich 300 najväčších dodávateľov podieľajúcich sa na väčšine našich emisií skleníkových plynov rozsahu 3.

Ďalšou časťou je dôraznejšie presadzovanie politiky, aby sme pomohli vytvoriť podmienky na poháňanie pokroku vo všetkých našich hodnotových reťazcoch. Dobrým príkladom je to, ako vedieme výzvu na uzavretie globálnej zmluvy o plastoch, ktorá stanovuje záväzné pravidlá, ciele a normy týkajúce sa redizajnu obalov, modelov opätovného použitia/opätovného plnenia, rozšírenej zodpovednosti výrobcu (EPR), spracovania odpadu a odstránenia plastov, ktorým bolo možné predísť.

V celom procese sa hodláme angažovať transparentnejšie. Zverejnenie nášho prvého Prehľadu o angažovanosti v politike v oblasti klímy (PDF 1.39 MB), ktorý stanovuje priority našej politiky v oblasti klímy a kriticky skúma stanoviská a aktivity angažovanosti našich hlavných priemyselných združení, je dôkazom tohto úsilia.

Stručne povedané, v spoločnosti Unilever chceme robiť menej vecí a s väčším dosahom. Náš vynovený program udržateľnosti – s väčšou pozornosťou, naliehavosťou a systémovou zmenou – nie je výnimkou. Sme odhodlaní splniť náš plán a sme nadšení z toho, že to prinesie zmenu – pre naše podnikanie a pre mnohé naše zainteresované strany.

Záber na palmu smerom nahor
Späť hore