Prejsť na Obsah

Unilever zavedie stopercentne recyklovateľné plasty do svojich obalových materiálov

Publikované:

Priemerná doba čítanie: 3 minúty

Spoločnosť Unilever sa zaviazala, že do roku 2025 bude možné opätovne využívať, recyklovať alebo kompostovať všetky jej plastové obaly. Ďalej vyzvala ostatných zástupcov spotrebného priemyslu k rýchlejšiemu postupu v zavádzaní cirkulárnej ekonomiky.

Recycling bank

Rozsah výzvy, ktorá stojí pred nami

Podľa údajov nadácie Ellen MacArthur Foundation (EMF) sa v celosvetovom meradle dostane len 14% obalových plastov do recyklačných centier, pričom plných 40% končí na skládkach a ďalšia tretina zostáva v okolitej prírode. Odhaduje sa, že do roku 2050 bude vo svetových oceánoch plávať viac kusov plastov ako rýb. Architekt William McDonoug, známy ako jeden z hlavných propagátorov myšlienky cirkulárnej ekonomiky, tvrdí, že prepracovanie koncepcie obalového materiálu od samého základu patrí k najväčším celosvetovým výzvam.

„Problematika optimalizácie nakladania s obalovým materiálom a plastami je natoľko aktuálna a dôležitá, že všetky zainteresované strany, teda spoločnosti, dodávatelia, výrobcovia, obchodníci, zákazníci aj spotrebitelia, by mali začať spolupracovať. Mali by sme vytvárať a zdieľať také hodnoty, ktoré budú prospešné tiež budúcim generáciám,“ uviedol McDonough.

Zaobchádzanie s plastovým obalovým materiálom ako s cenným zdrojom, je kľúč na dosiahnutie tzv. Cieľov udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals – SDGs), konkrétne SDG 12 s názvom „Zodpovedná výroba a spotreba a s ním súvisiaci prechod od spotreby typu „vezmi-využi-odhoď“ ku koncepcii plne cyklického hospodárenia.

Spoločnosť Unilever sa v záujme urýchlenia transformácie toku svetových obalových materiálov zaviazala:

  • do roku 2025 zabezpečiť, že jej plastové obalové materiály bude možné opätovne využívať, recyklovať alebo kompostovať;
  • predĺžiť členstvo v Ellen MacArthur Foundation o ďalšie 3 roky, pripojiť sa k jej iniciatíve „nového hospodárenia s plastami“ (New Plastic Economy) a podporovať ju, pričom do roku 2020 v rámci tohoto záväzku tiež uverejní úplný zoznam všetkých plastov obsiahnutých v obalových materiáloch používaných spoločnosťou Unilever, s cieľom prispieť k vytvoreniu protokolu o plastoch v tomto priemyselnom odvetví;
  • investovať do overenia účinnosti technologického riešenia recyklácie vreciek vyrobených z niekoľkovrstvového materiálu, a to predovšetkým v pobrežných oblastiach, v ktorých v najväčšej miere hrozí nebezpečenstvo úniku plastov do oceánu, a poskytnúť toto riešenie na využitie ďalším účastníkom tohoto priemyselného odvetvia.

Všetci v priemyselnom odvetví musíme robiť viac

Unilever sa už skôr zaviazal znížiť do roku 2020 hmotnosť obalového materiálu o jednu tretinu a do roku 2025 zvýšiť vo svojich obaloch podiel recyklovaných plastov najmenej o 25%. Obe tieto iniciatívy sú súčasťou „Unilever plánu udržateľného rozvoja“ (Unilever Sustainable Living Plan). V roku 2015 spoločnosť splnila záväzok vyviesť 0 odpadov na skládku (jedná sa o odpady kategórie 0, vzniknuté pri výrobe svojich produktov).

Problematika plastov je v našej spoločnosti stále horúcou témou: „Plastové obalové materiály hrajú rozhodujúcu úlohu z hľadiska príťažlivosti našich výrobkov a ich bezpečnosti. Napriek tomu je jasné, že ak chceme naďalej čerpať výhody tohoto všestranného materiálu, musíme podniknúť nevyhnutné kroky, aby sme zaistili jeho zodpovedné a efektívne využitie po spotrebe samotného výrobku,“ hovorí CEO spoločnosti Unilever Paul Polman, a dodáva: „Aby sme sa tejto ťažkej úlohe súvisiacej aj s plastovým odpadom v oceánoch dokázali postaviť, musíme pracovať na systémových riešeniach, v prvom rade zabrániť prenikaniu plastov do vodných tokov.

Dúfame, že naše záväzky podnietia aj ďalších účastníkov tohoto priemyselného odvetvia k spoločnému postupu, ktorý zaistí, že všetok plastový obalový materiál bude plne recyklovateľný a recyklovaný. Zároveň musíme v spolupráci s partnermi na vládnej úrovni a ďalšími stranami podporovať rozvoj a rozširovanie infraštruktúry na zber a opätovné spracovanie materiálu. Táto infraštruktúra je rozhodujúca z hľadiska prechodu k obehovému hospodárstvu. V konečnom dôsledku chceme, aby bol v celom našom priemyselnom odvetví využívaný všetok plastový obalový materiál úplne cyklicky.“

Svojim záväzkom plniť ciele cirkulárnej ekonomiky pre plastové obaly prispieva spoločnosť Unilever k skutočnej zmene systému. „Je viac než dôležité zamýšľať sa nad problematikou plastov už od samého začiatku. Výrobcovia by mali zvažovať už samotnú voľbu materiálu pri navrhovaní obalov, ale tiež ich následné využitie po spotrebovaní výrobku,“ uviedla zakladateľka Ellen MacArthur Foundation (EMF) Ellen MacArthur.

Späť hore