Hospodárske výsledky spoločnosti Unilever za rok 2013

Dobrý posun na náročných trhoch

Kľúčové ukazovatele za rok 2013:

  • zníženie obratu (-3 %) na 49,8 miliardy EUR ovplyvneného dopadmi kurzových rozdielov (-5,9 %) a čistých akvizícií a predajov (-1,1 %)
  • rast základných predajov o 4,3 % zahrňujúci rast objemov (o 2,5 %) a zvýšenie cien (o 1,8 %)
  • predaje na rozvíjajúcich sa trhoch vzrástli o 8,7 % s nárastom objemu o 4,8 %
  • zvýšenie základnej prevádzkovej marže (COM) o 40 bázických bodov (0,4%), predovšetkým v dôsledku nárastu hrubej marže o 110 bázických bodov (1,1%)
  • náklady na reklamu a podporu predaja vzrástli o 50 bázických bodov (0,5%), čo predstavuje zvýšenie o zhruba 460 miliónov EUR pri konštantnom menovom kurze
  • voľné cash flow na úrovni 3,9 miliardy EUR, zisk na akcii vzrástol o 3 % na 1,5 EUR

Výsledky 4. kvartálu:

  • rast základných predajov o 4,1 % so zvýšením objemov o 2,7 % a cien o 1,4 %
  • predaje na rozvíjajúcich sa trhoch vzrástli o 8,4 % pri náraste objemov o 5,3 %

Generálny riaditeľ spoločnosti Unilever Paul Polman uviedol:

"Rok 2013 je ďalším dôkazom toho, ako sa nám darí transformovať Unilever na spoločnosť založenú na udržateľnom raste. Ďalší rok sa nám podarilo dosiahnuť konzistentný rast základných predajov a zvyšovať marže spolu so silným cash flow. Dokázali sme to aj napriek nepriaznivým vonkajším ekonomickým podmienkam a na vysoko konkurenčných trhoch. Tieto výsledky odrážajú pozitívne dopady inovácií zameraných na zvyšovanie marží a aktívne riadenie nákladov.

Do budúcnosti očakávame pokračujúcu neistotu v externom prostredí a tomu prispôsobujeme aj pozíciu Unileveru. Aj keď naše investície uskutočnené v posledných piatich rokoch zaistili, že sme v dobrej kondícii, sme odhodlaní byť ešte aktívnejší a financovať ďalšie rastové príležitosti odstraňovaním komplikovaných procesov a znižovaním nákladov.

Znovu by som chcel zdôrazniť, že do budúcnosti sa na našich trhoch aj naďalej sústredíme na dosahovanie profitabilného rastu, trvalé a udržateľné zlepšovanie prevádzkovej marže a silné cash flow.“

Slovakia

Unilever Slovensko, spol. s r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
Slovenská republika

T: +421 259 326 500
F: +421 259 326 400

veronika.kusikova@unilever.com

Zistite viac o týchto témach