Prejsť na Obsah

Právne ujednanie a zodpovedná osoba podľa zák. 18/2018 Z.z

Táto webová stránka patrí spoločnosti Unilever Slovensko, spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava 1, IČO: 31667228, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava l v oddiele Sro vložka číslo :5998/B. Starostlivo a pozorne si prečítajte upozornenie, ako začať používať toto webové miesto. Upravuje podmienky jeho používania a všetkých materiálov, ktoré sú tu obsiahnuté.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov: Jakub Húlek, dataprotection officer, adresa: Proenergy, s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, Tel.: +421 445 514 103, Mobil: +421 948 155 095

Všeobecné podmienky používania

Toto webové miesto (okrem prepojených miest) spravuje spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o., založená v Slovenskej republike. Prístup na webové miesto je možný z rôznych krajín sveta. Pretože zákony v týchto krajinách sa môžu líšiť od zákonov Slovenskej republiky, ak vy súhlasíte, tak ako aj my, že v súvislosti s prístupom na webové miesto platia pre všetky záležitosti vyplývajúce z používania obsahu tohto miesta a súvisiace s ním zákony Slovenskej republiky. Súhlasíte, že sa podrobíte, a týmto sa podrobujete, s ohľadom na tieto záležitosti bezvýhradnej jurisdikcii súdov Slovenskej republiky.

Použitie

Toto miesto je určené len osobám s pobytom na území Slovenskej republiky a informácie týkajúce sa výrobkov, služieb a propagačných akcií platia len pre túto krajinu.

Nevydáva sa žiadne prehlásenie ani záruka, že materiály obsiahnuté na tomto webovom mieste sú vhodné pre akékoľvek iné miesto alebo dostupné na akomkoľvek inom mieste.

Osoby z iných krajín by mali navštíviť webové miesto (internetové stránky) spoločnosti Unilever na adrese http://www.unilever.com

Autorské práva

Copyright © Unilever Slovensko, spol. s r.o.. Všetky autorské práva a iné práva k duševnému vlastníctvu vzťahujúce sa k textom, obrázkom, zvukom, softwaru a ostatným materiálom na tejto stránke sú vlastníctvom spoločnosti Unilever a ich pridružených spoločností alebo sú zahrnuté v povolení príslušného vlastníka. Odkazy na pobočky alebo pridružené spoločnosti zahŕňajú všetkých členov skupiny Unilever.

Môžete prechádzať toto webové miesto a reprodukovať výňatky vytlačením, sťahovaním na pevný disk a odovzdávaním iným osobám, avšak vo všetkých prípadoch len na informačné účely a pokiaľ sa na týchto reprodukciách objaví vyššie uvedená poznámka o autorských právach.

Reprodukcia žiadnej časti tohto webového miesta sa nesmie predávať alebo distribuovať za účelom obchodného zisku, ani nesmie byť upravovaná či začleňovaná do akejkoľvek inej práce alebo publikácie, či už na papieri, alebo v elektronickej forme, vrátane odoslania na iné webové miesto. Neposkytuje sa iné povolenie alebo právo.

Obchodné značky (ochranné známky)

Všetky obchodné značky (ochranné známky) zobrazené na tomto mieste sú buď používané na základe povolenia spoločnosti Unilever a ich pridružených spoločností. Patria medzi ne napríklad názov "SUNSILK" a logo "SUNSILK", avšak aj iné. Nepovolené používanie akejkoľvek ochrannej známky na tomto mieste je prísne zakázané.

Dostupnosť výrobkov

Odkaz na akýkoľvek výrobok alebo službu na tomto mieste nepredstavuje ponuku predaja alebo dodávky tohto výrobku alebo služby. Odporúča sa vyhľadať pred nákupom špecifické rady o dostupnosti a vhodnosti akéhokoľvek určitého výrobku alebo služby.

Obsah

Informácie na týchto stránkach boli zaradené v dobrej viere, sú však určené len pre všeobecné informácie. Užívatelia by sa nemali na ne spoliehať v žiadnom určitom ohľade a nie je vydané žiadne prehlásenie alebo záruka pokiaľ ide o ich presnosť alebo úplnosť. Žiadne informácie na tomto webovom mieste nepredstavujú výzvu k investovaniu do akejkoľvek spoločnosti zo skupiny Unilever, ani sa nesmú používať ako základ akéhokoľvek investičného rozhodnutia.

Spoločnosť Unilever Slovensko, spol. s r.o., ani žiadna z ich pridružených spoločností, ani jej alebo ich štatutárni zástupcovia, zamestnanci alebo spolupracujúce osoby, nenesú zodpovednosť za akúkoľvek stratu, škodu alebo výdaj, napríklad (žiadne však len) akýkoľvek odídený zisk, nepriame, náhodné alebo následné straty, vznikajúce na základe akéhokoľvek prístupu na toto webové miesto či na akúkoľvek prepojenú stránku alebo jej užívanie.

Vyhradzujeme si právo uskutočniť akékoľvek zmeny a opravy na týchto internetových stránkach bez upozornenia, kedykoľvek to budeme považovať za vhodné a spôsobom, akým to budeme považovať za vhodné.

Prepojené miesta

Na rôznych miestach týchto internetových stránok vám môže byť ponúknuté automatické prepojenie na iné internetové stránky vzťahujúce sa k určitému aspektu tohto webového miesta. To neznamená, že by spoločnosť Unilever Slovensko bola nevyhnutne spojená s akýmkoľvek z týchto iných miest alebo s ich vlastníkmi.

Aj keď je zámerom spoločnosti, aby ste našli tieto iné miesta, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé, ani spoločnosť, ani jej pridružené spoločnosti, ani jej alebo ich štatutárni zástupcova, zamestnanci alebo spolupracujúce osoby nenesú žiadnu zodpovednosť alebo záväzok akejkoľvek povahy v súvislosti s týmito inými stránkami alebo akýmikoľvek informáciami v nich obsiahnutými, z nich žiadna nebola overená alebo potvrdená spoločnosťou alebo jej pridruženými spoločnosťami.

Ak kedykoľvek zistíte, že ste sa dostali na iné internetové stránky, môžete sa vrátiť na toto webové miesto klepnutím na šípku "Späť" alebo opätovným vypísaním adresy tejto stránky.

Späť hore