Spoločne môžeme zmeniť spôsob podnikania vo svete

Pred desiatimi rokmi sme sa vydali na cestu, aby sme sa stali najudržateľnejšou spoločnosťou na svete.

Aby sme dokázali, že rast nemusí byť na úkor ľudí a planéty.

Aby sme ukázali, že podnikanie môže slúžiť k dobru – cez činy, nielen slová.

Dosiahli sme mnohé z našich cieľov, no iné sa nám dosiahnuť nepodarilo.

Po desiatich rokoch sa chceme podeliť, čo sme sa na tejto ceste naučili.

A toto poznanie staviame do centra novej, ešte ambicióznejšej stratégie.

Pohľad späť na priekopnícke desaťročie

V roku 2010 sme spustili Unilever plán udržateľného rozvoja (Unilever Sustainable Living Plan, USLP)

USLP zmenil pravidlá hry. V čase, keď väčšina podnikov vnímala udržateľnosť a podnikanie ako samostatné oblasti, my sme videli ich prepojenosť.

Nebol to plán pre udržateľnosť.

Bol to plán pre udržateľné podnikanie, ktoré bude dosahovať úspechy a rastu.

Pozreli sme sa na všetky aspekty nášho hodnotového reťazca a zamerali sa na náš prístup k veľkým cieľom, o ktorých sme vedeli, že sú v centre globálnej agendy trvalo udržateľného rozvoja, takzvaných Sustainable Development Goals (SDGs) od OSN.

Opatrenia v oblasti klímy. Rovnosť pohlaví. Zdravie a výživa pre miliardy ľudí. Úcta k životnému prostrediu. Spravodlivejší a lepšie prosperujúci svet.

Potom sme tieto ciele podporili možno najkomplexnejšou škálou cieľov udržateľnosti, aké si doteraz žiadna spoločnosť nestanovila.

Vidíme, ako spôsob našej práce zmenil svet okolo nás – zamestnávame viac žien, chránime lesy, zlepšujeme zdravie a podporujeme udržateľné poľnohospodárstvo.

A v tom všetkom vidíme aj prínosy pre našu firmu.

Hoci sme toho už dosiahli veľmi veľa, stále je pred nami dosť práce.

Nesplnili sme každý z našich cieľov.

Nedosiahli sme všetky naše ciele.

Občas sme zažili aj tvrdé lekcie.

Ako sa nám darilo?

Po desiatich rokoch programu USLP môžeme vidieť jeho dopad.

Unilever plán udržateľného rozvoja (Unilever Sustainable Living Plan, USLP)

Unilever plán udržateľného rozvoja (Unilever Sustainable Living Plan, USLP) chce oddeliť náš rast od našej environmentálnej stopy pri zvýšení nášho pozitívneho sociálneho dopadu

Náš plán má tri hlavné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, a sú podporené deviatimi záväzkami a cieľmi, ktoré pokrývajú naše sociálne, environmentálne a hospodárske výsledky v celom hodnotovom reťazci. Budeme pokračovať v spolupráci s ostatnými, aby sme sa zamerali na tie oblasti, v ktorých môžeme dosiahnuť najväčšiu zmenu a podporiť Ciele udržateľného rozvoja OSN.

Máme tri veľké ciele

Zlepšenie zdravia
a duševnej
pohody pre viac

než 1 miliardu

Do roku 2020 pomôžeme viac než miliarde ľudí s krokmi na zlepšenie zdravia a duševnej pohody.

UN Sustainability Development Plan

Prijímame kroky v súlade s Cieľmi udržateľného rozvoja OSN


Do roku 2020 pomôžeme viac než miliarde ľudí zlepšiť si zdravie a hygienu. Tým pomôžeme k zníženiu výskytu život ohrozujúcich chorôb ako je hnačka.

Dosah na 1,3 miliardy ľudí do konca roku 2019

 • Zníženie výskytu hnačiek a chorôb dýchacej sústavy prostredníctvom umývania rúk

 • Zaistenie bezpečnej pitnej vody

 • Zlepšenie prístupu k sanitácii

 • Zlepšenie zdravia ústnej dutiny

 • Zvýšenie sebaúcty

 • Pomoc na zlepšenie hojenia kože

Zistite viac informácií o hygiene

Neustále budeme pracovať na zlepšení chuti a výživovej kvality všetkých našich výrobkov. Väčšina našich výrobkov spĺňa alebo prekračuje referenčné hodnoty podľa štátnych výživových odporúčaní. Náš záväzok je ešte väčší: do roku 2020 zdvojnásobíme podiel našich výrobkov, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie výživové normy podľa celosvetovo uznávaných výživových predpisov. Tak pomôžeme stovkám miliónov ľudí dosiahnuť zdravšiu stravu.

56 % z objemu nášho portfólia spĺňalo v roku 2019 naše najprísnejšie výživové normy

 • Zníženie obsahu soli
Nasýtené tuky:
 • Zníženie objemu nasýtených tukov

 • Zvýšenie obsahu esenciálnych mastných kyselín

 • Zníženie obsahu nasýtených tukov vo väčšom počte výrobkov

  (Ciele, ktoré sa od predaja nášho podniku Spreads v roku 2018 už nemerali ani neuvádzali.)

 • Odstránenie transmastných tukov
 • Zníženie obsahu cukru
Zníženie počtu kalórií:
 • V zmrzline pre deti
 • Vo viacerých zmrzlinových výrobkoch
 • Poskytovanie informácií o zdravej strave

Zistite viac informácií o zlepšení výživy

Zníženie
vplyvov na
životné prostredie

o polovicu

Naším cieľom do roku 2030 je znížiť environmentálnu stopu výroby a používania našich výrobkov na polovicu, a to za súčasného rozvoja nášho podnikania*

UN Sustainability Development Plan

Prijímame kroky v súlade s Cieľmi udržateľného rozvoja OSN

Životný cyklus našich výrobkov:

Do roku 2030 znížime vplyv našich výrobkov na tvorbu skleníkových plynov (GHG) počas ich životného cyklu na polovicu.

Náš vplyv na tvorbu skleníkových plynov zo spotrebiteľského použitia sa od roku 2010 zvýšil o asi 2 %*

Naša výroba:

Do roku 2020 budú emisie CO2 z energie z našich závodov na úrovni z roku 2008 alebo nižšie, a to aj napriek výrazne vyšším výrobným objemom.

-65 % zníženie CO2 z energie na tonu výroby od roku 2008

Stať sa uhlíkovo pozitívni počas výroby:
 • Používať len obnoviteľné zdroje energie

 • Používať obnoviteľné zdroje sieťovej elektrickej energie

 • Z energetického mixu odstrániť uhlie

 • Nadbytočnú energiu sprístupniť mestám a obciam

Redukovať GHG z prania odevov:
 • Zmena zloženia
 • Redukovať GHG z dopravy

 • Redukovať GHG z chladenia
 • Redukovať spotrebu energií v našich kanceláriách
 • Znížiť počet ciest zamestnancov
Zistite viac o skleníkových plynoch

Naše používané výrobky:

Do roku 2020 znížime o polovicu spotrebu vody súvisiacu so spotrebiteľským použitím našich výrobkov.+

Náš vplyv na vodu zo spotrebiteľského použitia sa od roku 2010 zvýšil o asi 1 %*

Naša výroba:

Do roku 2020 budú emisie CO2 z energie z našich závodov na úrovni z roku 2008 alebo nižšie, a to aj napriek výrazne vyšším výrobným objemom.

-47 % zníženie odberu vody na tonu výroby od roku 2008

Zníženie spotreby vody počas prania:
 • Výrobky, ktoré používajú menej vody

 • Zníženie spotreby vody v poľnohospodárstve

Zistite viac o spotrebe vody

Naše výrobky:

Do roku 2020 znížime odpad v dôsledku likvidácie našich výrobkov o polovicu.

Dopad nášho odpadu zo spotrebiteľského použitia sa od roku 2010 znížil o 32 %.

Naša výroba:

Do roku 2020 sa celkový odpad odoslaný na likvidáciu zníži na úroveň roku 2008 alebo aj nižšie, a to aj napriek výrazne vyšším výrobným objemom.

-96 % zníženie odpadu na tonu výroby od roku 2008

Zníženie odpadu z výroby:
 • Nulové skládkovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný
 • Opätovne použiteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné plastové obaly

 • Zníženie objemu obalov

Recyklovanie obalov:
 • Zvýšene objemu recyklácie a miery návratnosti

 • Viac recyklovaného objemu

 • Riešenie odpadu z vreciek

 • Eliminácia PVC

Redukovanie kancelárskeho odpadu:
 • Recyklovanie, opätovné použitie, obnova

 • Zníženie spotreby papiera

 • Eliminovanie papiera v procesoch

Zistite viac o odpade a obaloch

Do roku 2020 budeme 100 % poľnohospodárskych surovín získavať udržateľným spôsobom.

62 % poľnohospodárskych surovín pochádzalo do konca roka 2019 z udržateľných zdrojov

 • Palmový olej z udržateľných zdrojov

 • Papier a lepenka

 • Sója a sójový olej

 • Čaj

 • Ovocie

 • Zelenina

 • Kakao

 • Cukor

 • Slnečnicový olej

 • Repkový olej

 • Mliečne výrobky

 • Fairtrade Ben & Jerry’s

 • Vajcia z neklietkového chovu

 • Zvýšenie objemu kancelárskych materiálov z udržateľne získaných zdrojov

Zistite viac o udržateľnom získavaní zdrojov

Zlepšenie
životnej
úrovne pre

milióny

Zaťiaľčo bude naša firma rásť, zlepšíme do roku 2020 životnú úroveň miliónov ľudí.

UN Sustainability Development Plan

Prijímame kroky v súlade s Cieľmi udržateľného rozvoja OSN


Do roku 2020 budeme napredovať v presadzovaní ľudských práv v našich prevádzkach a širšom dodávateľskom reťazci.

70 % obstarávania zrealizovaného cez dodávateľov spĺňa povinné podmienky nášho systému zodpovedného získavania materiálov.


Naďalej presadzujeme ľudské práva a zameriavame sa na 8 výrazných problémov podľa našej Správy o ľudských právach.


Naša celková hodnota zaznamenaných prípadov týkajúcich sa bezpečnosti sa zlepšila na 0,76 na milión odpracovaných hodín.

 • Implementácia Hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv

 • Obstarávanie zdrojov na 100 % v súlade s naším systémom zodpovedného získavania materiálov

 • Vytvorenie rámca na objektívne odmeňovanie

 • Zlepšenie zdravia, stravovania a podmienok zamestnancov

 • Zníženie počtu pracovných poranení a úrazov 

Zistite viac o objektívnosti na pracovisku

Do roku 2020 budeme zamestnávať 5 miliónov žien.

2,34 miliónu žien bol umožnený prístup k iniciatívam na podporu ich bezpečnosti, rozvoja zručností a rozšírenia príležitostí

 • Budovanie rodovo vyváženej organizácie so zameraním na riadenie

 • Podpora bezpečnosti žien v mestách a obciach, kde pôsobíme

 • Zlepšenie prístupu k školeniam a získavaniu zručností

 • Rozšírenie príležitostí v našom maloobchodnom reťazci pridanej hodnoty

Viac informácií o príležitostiach pre ženy

Do roku 2020 budeme mať pozitívny vplyv na životy 5,5 milióna ľudí.

Malým farmárom v počte 793 000 a malým predajcom v počte 1,81 milióna sme umožnili prístup k iniciatívam na zlepšenie poľnohospodárskych postupov a zvýšenie tržieb.

 • Zlepšenie živobytia malých farmárov

 • Zvýšenie tržieb malých predajcov

Zistite viac o inkluzívnej firme
Key
 • Splnené

  This is the number of targets we have achieved

 • Podľa plánu

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • Mimo plánu

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  Dosiahnutý cieľ

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

* Naše ciele týkajúce sa životného prostredia sú vyjadrené na báze spotrebiteľského použitia. Znamená to jedno použitie, porciu alebo dávku výrobku.

+ V siedmich krajinách s nedostatkom vody, ktoré predstavujú približne polovicu svetovej populácie.

Potvrdila spoločnosť PricewaterhouseCoopers (PwC). Pozrite si Nezávislé potvrdenie & našich ukazovateľov.

Sledujeme svoj cieľ

No kam pôjdeme, keď sa náš USLP v roku 2020 skončí?

Ďalej.

Sme si istejší ako kedykoľvek predtým, že smer, ktorým sa uberáme, je ten pravý – pre nás a pre svet. A vyzbrojení skúsenosťami z nášho USLP sme sa rozhodli vytvoriť hnutie, v ktorom sú naši dodávatelia, zákazníci a spotrebitelia súčasťou budovania lepšej budúcnosti.

Ako také podnikanie vyzerá?

Sme presvedčení, že musí byť poháňané poslaním, zamerané do budúcnosti a musí ho viesť výnimoční ľudia.

Na tejto ceste nás povedienáš nový Kompas, ktorý združuje udržateľnú obchodnú stratégiu založenú na troch základných presvedčeniach:

Značky s posláním rastú

Spoločnosti s posláním vydrží

Ľudia s posláním uspejú

Tešíme sa na spoločnú cestu s vami.

Budeme využívať to najlepšie z podnikania na vybudovanie sveta, ktorý všetci chceme vidieť. Podnikania, na ktoré môže byť svet hrdý.