Udržateľný život

Spoločne môžeme zmeniť spôsob podnikania vo svete

Zistite, čo nás ženie napred, a kam smerujeme

Spoločnosť Unilever má už od svojho vzniku pred 120 rokmi udržateľnosť vo svojom srdci.Naše dnešné poslanie je jednoduché, no jasné - urobiť z udržateľnosti samozrejmosť.

Veríme, že naša spoločnosť nemôže rásť na úkor ľudí a planéty. Preto meníme nielen spôsob nášho podnikania, ale chceme zmeniť aj spôsob, akým sa podniká.

Náš plán udržateľného rozvoja (Unilever Sustainable Living Plan, USLP), prostredníctvom ktorého chceme dosiahnuť zmeny v našom podnikaní, je smelý a ambiciózny. Od spustenia v roku 2010 poháňa náš trvalo udržateľný rast, a to vďaka našim značkám s poslaním, budovaním dôvery, aj vďaka znižovaniu nákladov a rizík.

Plán udržateľného rozvoja (Unilever Sustainable Living Plan, USLP)

Cieľom Unilever Plánu udržateľného rozvoja (USLP) je znižovať našu environmentálnu stopu za súčasného rastu podnikania a zvyšovania pozitívneho dopadu na spoločnosť. V našom pláne chceme dosiahnuť tri veľké ciele. Ich základom je deväť záväzkov pozostávajúcich z čiastkových cieľov, ktoré v celom našom hodnotovom reťazci pokrývajú sociálny, environmentálny a hospodársky prínos. V týchto oblastiach môže naša spoločnosť zmenu najviac ovplyvniť a pritom podporovať Ciele udržateľného rozvoja OSN. Preto sa na ne chceme sústrediť aj naďalej.

Máme tri veľké ciele

Zlepšenie zdravia
a duševnej
pohody pre viac

než 1 miliardu

Do roku 2020 pomôžeme viac než miliarde ľudí s krokmi na zlepšenie zdravia a duševnej pohody.

UN Sustainability Development Plan

Prijímame kroky v súlade s Cieľmi udržateľného rozvoja OSN


Do roku 2020 pomôžeme viac než miliarde ľudí zlepšiť si zdravie a hygienu. Tým pomôžeme k zníženiu výskytu život ohrozujúcich chorôb, ako sú napríklad črevné ochorenia.

Do konca roka 2018 sme oslovili viac ako 1,24 miliardy ľudí (653 miliónov prostredníctvom lokálnych programov; 587 miliónov prostredníctvom TV relácií o umývaní rúk)

 • Zníženie výskytu hnačiek a chorôb dýchacej sústavy prostredníctvom umývania rúk

 • Zaistenie bezpečnej pitnej vody

 • Zlepšenie prístupu k sanitácii

 • Zlepšenie zdravia ústnej dutiny

 • Zvýšenie sebaúcty

 • Pomoc so starostlivosťou o pokožku

Zistite viac informácií o hygiene

Naďalej budeme pracovať na zlepšení chuti a výživovej kvality všetkých našich výrobkov. Väčšina našich výrobkov už teraz spĺňa alebo dokonca prekračuje referenčné hodnoty podľa štátnych výživových odporúčaní. Tým však náš záväzok nekončí: do roku 2020 chceme zdvojnásobiť podiel našich výrobkov, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie výživové normy podľa celosvetovo uznávaných výživových odporúčaní. Tak pomôžeme stovkám miliónov ľudí dosiahnuť kvalitnejšiu a vyváženejšiu stravu.

48 % z objemu našich výrobkov spĺňalo v roku 2018 tie najprísnejšie normy

 • Zníženie obsahu soli
Nasýtené tuky:
 • Zníženie objemu nasýtených tukov

 • Zvýšenie obsahu esenciálnych mastných kyselín

 • Zníženie obsahu nasýtených tukov v ďalších výrobkoch

 • Odstraňovanie transmastných tukov

 • Zníženie obsahu cukru
Zníženie počtu kalórií:
 • V zmrzline pre deti
 • Vo viacerých zmrzlinových výrobkoch
 • Poskytovanie výživových údajov

Zistite viac informácií o zlepšení výživy

Zníženie
vplyvov na
životné prostredie

o polovicu

Naším cieľom do roku 2030 je znížiť environmentálnu stopu výroby a používania našich výrobkov na polovicu, a to za súčasného rozvoja nášho podnikania.

UN Sustainability Development Plan

Prijímame kroky v súlade s Cieľmi udržateľného rozvoja OSN

Životný Cyklus Našich Výrobkov:

Do roku 2030 znížime vplyv našich výrobkov na tvorbu skleníkových plynov (GHG) počas ich životného cyklu na polovicu.

Náš vplyv na zníženie produkcie skleníkových plynov sa prejavuje - naše dopady sa stále pozitívne zvyšujú. Tento rok o 6 %.

Naša Výroba:

Do roku 2020 budú emisie CO2 z našich závodov na úrovni z roku 2008 alebo nižšie, a to aj napriek výrazne vyšším výrobným objemom.

CO2 z energie na jednu tonu výroby sme oproti roku 2008 znížili o 52%†.

Dosiahnutie pozitívnej uhlíkovej bilancie vo výrobe
 • Používať len obnoviteľné zdroje energie

 • Používať obnoviteľné zdroje sieťovej elektrickej energie

 • Z energetického mixu odstrániť uhlie

 • Nadbytočnú energiu sprístupniť komunitám

Zníženie skleníkových plynov:
 • Zmena zloženia
 • Zníženie skleníkových plynov z dopravy

 • Zníženie skleníkových plynov z chladenia a mrazenia

 • Zníženie spotreby energií v našich kanceláriách

 • Obmedziť cestovanie zamestnancov

Zistite viac o skleníkových plynoch

Používanie Našich Výrobkov:

Do roku 2020 znížime spotrebu vody spojenej s použitím našich výrobkov spotrebiteľmi o polovicu.+

Náš vplyv na vodu a jej znečistenie sa od roku 2010 znížil približne o 2 % na jedného zákazníka*

Naša Výroba:

Do roku 2020 bude spotreba vody v rámci našej celosvetovej výrobnej siete na úrovni z roku 2008 alebo nižšie, a to aj napriek výrazne vyšším výrobným objemom

-44 % menšia spotreba vody na jednu tonu výroby od roku 2008.

Zníženie spotreby vody vo výrobnom procese:
 • Výrobky, ktoré používajú menej vody

 • Zníženie spotreby vody v poľnohospodárstve

Zistite viac o spotrebe vody

Naše Výrobky:

Do roku 2020 znížime množstvo odpadu súvisiaceho s likvidáciou našich výrobkov o polovicu.

Náš vplyv na množstvo odpadu sa od roku 2010 znížil† asi o 31 % na jedného zákazníka*

Naša Výroba:

Do roku 2020 sa celkový odpad odoslaný na likvidáciu zníži na úroveň roku 2008 alebo aj nižšie, a to aj napriek výrazne vyšším výrobným objemom.

-97 % zníženie celkového objemu odpadu na tonu výroby oproti roku 2008

Zníženie množstva odpadu z výroby:
 • Nulové skládkovanie nebezpečného odpadu

 • Opätovne použiteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné plastové obaly

 • Zníženie výroby obalových materiálov

Recyklovanie obalov:
 • Zvýšenie objemu recyklácie a miery návratnosti

 • Zvýšenie recyklovaného objemu

 • Vyriešenie problému s odpadom v podobe vreciek

 • Eliminácia PVC

Redukovanie kancelárskeho odpadu:
 • Recyklovanie, opätovné použitie, obnova

 • Zníženie spotreby papiera

 • Odstránenie papiera z procesov

Zistite viac o odpade a obaloch

Do roku 2020 budeme 100 % poľnohospodárskych surovín získavať udržateľným spôsobom.

Na konci roka 2018 sme udržateľným spôsobom získali 56 % z poľnohospodárskych surovín

 • Palmový olej z udržateľných zdrojov

 • Papier a lepenka

 • Sója a sójový olej

 • Čaj

 • Ovocie

 • Zelenina

 • Kakao

 • Cukor

 • Slnečnicový olej

 • Repkový olej

 • Mliečne výrobky

 • Ben & Jerry’s s certifikáciou Fairtrade

 • Vajcia z voľného chovu

 • Zvýšenie podielu kancelárskych materiálov z udržateľne získaných zdrojov

Zistite viac o udržateľnom získavaní zdrojov

Zlepšenie
životnej
úrovne pre

milióny

Zaťiaľčo bude naša firma rásť, zlepšíme do roku 2020 životnú úroveň miliónov ľudí.

UN Sustainability Development Plan

Prijímame kroky v súlade s Cieľmi udržateľného rozvoja OSN


Do roku 2020 zvýšime podporu ľudských práv v našich prevádzkach a širšom výrobno-dodávateľskom reťazci.

61 % našich strategických dodávateľov spĺňa povinné kritériá našej smernice týkajúcej sa zodpovedného získavania zdrojov (Responsible Sourcing Policy)

Pokračovali sme tiež v ukotvení ľudských práv pričom sme sa zamerali na 8 najvýraznejších problémov vyplývajúcich z našej správy o ľudských právach (Human Rights Report)

Podľa ukazovateľa „Total Recordable Frequency Rate“ sa naša celková hodnota bezpečnosti vylepšila na hodnotu 0,69na milión odpracovaných hodín.

 • Implementácia Hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv

 • Obstarávanie zdrojov na 100 % v súlade s naším systémom zodpovedného získavania materiálov (Responsible Sourcing Policy)

 • Vytvorenie rámca na spravodlivé odmeňovanie

 • Zlepšenie zdravia, výživy a duševnej pohody zamestnancov

 • Zníženie počtu pracovných zranení a úrazov

Zistite viac o objektívnosti na pracovisku

Do roku 2020 podporíme 5 miliónov žien.

1,85 miliónov žien získalo prístup k iniciatívam, ktoré sa snažia o zvýšenie povedomia o ich bezpečnosti, rozvoji zručností a rozšírení príležitostí, ktoré sa im ponúkajú

 • Vybudovanie rodovo vyváženej organizácie so zameraním na manažment

 • Podpora bezpečnosti žien v komunitách, kde pôsobíme

 • Zlepšenie dostupnosti školení a získavania zručností

 • Rozšírenie príležitostí v našom hodnotovom reťazci

Viac informácií o príležitostiach pre ženy

Do roku 2020 budeme mať pozitívny vplyv na život 5,5 milióna ľudí.

746 000 drobných farmárov a 1,73 milióna malých obchodníkov získalo prístup k iniciatívam na zlepšenie poľnohospodárskych postupov a zvýšenia tržieb.

 • Zlepšenie živobytia malých farmárov

 • Zvýšenie tržieb malých predajcov

Zistite viac o inkluzívnej firme
Key
 • Splnené

  This is the number of targets we have achieved

 • Podľa plánu

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • Mimo plánu

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  Dosiahnutý cieľ

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

*Naše ciele týkajúce sa životného prostredia sú vyjadrené na základe „užívania spotrebiteľom“. Znamená to jedno použitie, porciu alebo dávku výrobku.

+V siedmich krajinách s nedostatkom vody žije približne polovica svetovej populácie.

Nezávisle získané spoločnosťou PwC

Pozrite si viac informácií o našom pokroku

1,24 miliárd

Pomohli sme 1,24 miliarde ľudí zlepšiť si zdravie a hygienu.

Viac než 50%

Viac než polovica našich poľnohospodárskych surovín ako je palmový olej, papier a čaj pochádza z udržateľných zdrojov.

Milióny

Prostredníctvom iniciatív, ako sú naše programy pre drobných farmárov a malých predajcov sme zlepšili životnú úroveň miliónom ľudí.

Skúsenosť nám potvrdzuje, že rast biznisu a udržateľnosti môžu byť v súlade. Každý rok máme viac dôkazov o prínosoch USLP pre našu firmu, ako aj pre spoločnosť a životné prostredie.

Vyšší rast

Shopping trolly
26

značiek podporujúcich udržateľnosť

Náš vlastný výskum dokazuje, že viac ako polovica všetkých spotrebiteľov nakupuje alebo chce nakupovať udržateľne. Preto sme vytvorili značky, ktoré majú udržateľnosť vo svojom základe

V súčasnosti už máme 26 značiek podporujúcich udržateľnosť (tzv. značky s poslaním),a to vrátane Dove, Lipton, Hellmann’s a Seventh Generation, alebo Love Beauty and Planet. Ich predaj pravidelne prevyšuje priemerný medziročný rast spoločnosti Unilever.

Nižšie náklady

diffrent currency
600 miliónov €

ušetrených od roku 2018 na kumulatívnych nákladoch za energie, prostredníctvom ekologických prostriedkov

Znižovaním množstva odpadov, spotreby energie, surovín a prírodných zdrojov zvyšujeme efektivitu a znižujeme náklady, a pritom sme vystavení menšiemu riziku kolísania cien.

Zlepšenie ekologickej efektivity v týchto oblastiach prispelo od roku 2008 k eliminácii kumulatívnych nákladov vo výške presahujúcej 600 miliónov eur v energiách.

Nižšie riziko

Farmer with spade
56 %

poľnohospodárskych surovín získavaných udržateľným spôsobom

Udržateľné kroky v rámci nášho podnikania nám pomáhajú zabezpečiť, že naše distribučné siete nebudú v budúcnosti ohrozené zmenou klímy a získavaním surovín.

Koncom roku 2018 pochádzalo 56 % našich poľnohospodárskych surovín z udržateľných zdrojov.

Vyššia dôvera

Shaking hands
50

Najžiadanejší zamestnávateľ v približne 50 krajinách

Skutočnosť, že udržateľnosť je jadrom nášho podnikania, nám pomáha udržiavať si významnú pozíciu u spotrebiteľov i potenciálnych zamestnancov.

Aj preto sme voľbou číslo jeden v zamestnávaní absolventov v oblasti FMCG v približne 50 krajinách.


Vidíme výsledky – a učíme sa

Free to be myself

V rámci Unilever plánu udržateľného rozvoja sme dosiahli vynikajúce výsledky. Vieme, že plnenie týchto cieľov prispieva k rastu našej spoločnosti, pretože naši zákazníci si stále častejšie vyberajú značky s poslaním - ako je Dove, Hellmann’s, Ben & Jerry’s, Cif alebo Míša.

Získali sme tiež množstvo nových poznatkov o tom, čo funguje dobre a čo menej, a vďaka tomu budeme i naďalej vyvíjať nové spôsoby, ktoré nás nakoniec dovedú k správnej ceste. Jednou z najväčších výziev je ovplyvňovanie procesov aj na miestach, kde nemáme priamu kontrolu. Chceli by sme zmeniť nielen naše podnikanie, ale aj všeobecný prístup k biznisu ako takému.

Vieme, že kľúčová je spolupráca s ostatnými, pretože jedine tá nám pomôže vyriešiť mnoho výziev v oblasti trvalej udržateľnosti. Súčasný svet a súčasné podnikanie sa stretávajú s veľkým množstvo problémov, na ktoré je potrebné nájsť riešenia. Ale my v našom úsilí nepovolíme.

Ako firme nám záleží na budúcnosti, a preto sa prispôsobujeme a rozvíjame tak, aby sme boli v udržateľnosti stále o krok napred.

Využívame naše doterajšie skúsenosti a postupne sa stávame zmenou, ktorou sme kedysi chceli byť.

Spolu zmeníme spôsob podnikania.

Ste s nami?

Na začiatok

SOCIÁLNE SIETE

Vždy sa radi spojíme s tými, ktorí majú záujem o udržateľnú budúcnosť.

KONTAKTY

Spojte sa so spoločnosťou Unilever a tímom špecialistov alebo nájdite kontakty po celom svete.

Kontaktujte nás