Voda

Od roku 2010 sme značne, takmer o polovicu znížili spotrebu vody v našich výrobných prevádzkach.

Avšak 99 % našej vodnej stopy pochádza od spotrebiteľov, ktorí používajú naše výrobky – a zatiaľ sme toto množstvo nedokázali znížiť.

Pracujeme na tom. Vyvíjame výrobky, ktoré používajú menej vody, aby sme pomohli ľuďom šetriť tento vzácny zdroj.

Príležitosti pre ženy

Dosiahli sme v celosvetovom meradle vo vedení rovnováhu medzi mužmi a ženami, pričom v riadiacich funkciách ich bolo 51 % oproti 38 % v roku 2010

Celosvetovo sme zamestnali 2,34 milióna žien a pomáhame im rozvíjať nové zručnosti a rozširovať svoje príležitosti.

Taktiež sme zvýšili bezpečnosť žien na čajových plantážach.

Emisie skleníkových plynov

V našich výrobných prevádzkach po celom svete teraz využívame na 100 % sieťovú elektrinu z obnoviteľných zdrojov.

Od roku 2008 sme dosiahli 65 % zníženie emisií CO2 z výroby energie, ale približne dve tretiny emisií počas životného cyklu pochádzajú z energie, ktorú spotrebitelia používajú vo svojich domácnostiach.

Podcenili sme náročnosť pomoci spotrebiteľom zmeniť svoje správanie, ale prostredníctvom výrobkov a partnerstiev na tom pracujeme.

Objektívnosť na pracovisku

Dosahujeme dobrý pokrok v presadzovaní ľudských práv v celej našej firme a našom dodávateľskom reťazci.

Už teraz, prostredníctvom nášho rámca na objektívne odmeňovanie, platíme našim zamestnancom vo väčšine miest životné minimum.

Inkluzívna firma

Od roku 2010 sme pomohli 1,8 miliónu malých maloobchodníkov po celom svete získať prístup k iniciatívam na zlepšenie príjmu

Teraz rozširujeme náš prístup, aby sme im pomohli vybudovať odolnosť a pripraviť ich na digitálny svet prostredníctvom partnerstiev, ktoré poskytujú prístup k úverom a poisteniu.

Odpad a obaly

Dopad nášho odpadu zo spotrebiteľského použitia sa od roku 2010 znížil o 32 %. V oblastiach, ktoré môžeme kontrolovať, sme dosiahli značný pokrok, dosiahli sme nulové množstvo skládkovaného odpadu vo všetkých našich továrňach a o 96 % sme znížili odpad odoslaný na zneškodnenie na tonu výroby.

Dosahujeme dobrý pokrok v našich záväzkoch s cieľom do roku 2025 zabezpečiť, že naše plastové obaly budú opätovne použiteľné, recyklovateľné alebo kompostovateľné, a dovtedy budeme v našich obaloch používať aspoň 25 % recyklovaného plastu.

V roku 2019 sme sa zaviazali obmedziť používanie nového plastu a zbierať viac plastov než vyrábame.

Udržateľné získavanie zdrojov

Od roku 2010 sme zvýšili množstvo našich poľnohospodárskych surovín, ktoré sú trvalo udržateľne získavané, zo 14 % na 62 % a 88 % z našich 12 kľúčových plodín sa získava udržateľným spôsobom.

Dosiahli sme značný pokrok, stále však treba urobiť veľa práce.

Zdravie a hygiena

Vyše 1,3 miliarde ľudí sme od roku 2010 pomohli zlepšiť zdravotný stav a hygienu. Tým sme prekročili náš cieľ 1 miliardy. No tu sa nezastavíme.

Aj naďalej budeme pracovať na zlepšovaní životov.

Výživa

Pred desiatimi rokmi sme si stanovili cieľ zdvojnásobiť časť nášho sortimentu, ktorý vyhovuje najprísnejším výživových normám na 60 %. Do roku 2019 sme dosiahli 56 % a sme na dobrej ceste k dosiahnutiu nášho cieľa do konca roka 2020.

Menej cukru, soli, nasýtených tukov a kalórií – ale stále chutná strava.